Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0

hem des by den Wees-meefteren belafi: zal wezen, den overgebleven Man of "Vrouwe, of anderen dien 't behooren zal, verdagvaarden te komen ter Weeskamer op zulken dag, als den WeesMee (ter en gelieven zal. Voor welke boodfehap de voorfchreven Bode mede zal hebben een halve ftuyver ral te verleggen by de Weeskamer,en wederom te verhalen aan de goederen van de Weeskindercn,die ter Weeskamer beweren zuilen werden.

III.

Item, dat Vader of Moeder, die van hen beyden in 't levenblyft,gehouden zal welen by deWees-meefteren te komen, omme te vertigten, en der Weeskinderen goed tebewyzen,en te Weesfcoeke te brengen, ter prefentie en daar overgeroepen zynde de naafte Vrienden van den sflyvigen,die by huyswezen zullen: en dit binnen fes weken na de 'begravinge des overleden: op de pene van twaalf Carolus guldens; en desniec te min gehouden te bly ven bewyste doen: Tt en ware nogtans hem of haar over bly vende, by de Vrienden, omme redenen hen daar toe moverende, toe gelaten worden langer tyd te genieten,, omme bewys te doen, of zonder bewys te dosn in de Goeden ongedeelt

te

Sluiten