Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3 )

ieder Zondag in twee Kerken , die tien myien vafi . elkander zyn, dienst te 'doen , terwyl de luie prediker, die,behalve het prebendaat van eri

het dekenfchap van ..... een Jaarlyks inkomen heeft van duizend pond , vrolyk en, prachtig leeft, en,volgens Pope, het laage werk aan zynen armen dienaar overlaat : doch , myne Lucia 1 die waardige man verdraagt dit alles met de godvrucht van eenen heiligen , en de eenvoudig-» heid van eenen aartsvader; en, daar hy moge»» lyk meer Geleerdheid bezit, dan de helft der Bisfchoppen in Engeland , gaat hy beftendig voort met de betrachting van zyn pligt, met de ftandvastigheid , mag ik zeggen , van eenen: martelaar, en blyft nog in denzelfden ftaat, waarin gy hem verliet, zonder middelen * en gevolglyk ook zonder vrienden: Hy zelf is de vriend , de raadsman en geneesheer van alle de armen, die zich twintig mylen inhei rond van ons eenvoudig hutje bevinden. — Onze kleine tuin, wiens netheid gy zo dikwyls hebt bewonderd, verfchaft peulvruchten Voor alle onze fruufen, en tegelyk door onze zuinige huishouding eene goede menigte van kruidenvoor Zieken, en verkwikkingen voor hoogbejaarden'.Hec roozeu-boompje f welk gy aan het einde A 3 deï

Sluiten