is toegevoegd aan uw favorieten.

Spookerijen. Korte vertellingen uit het ryk der waarheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

SPOOK-

zeer verheugd, dat hy nog niet wat op reis bekwam.

Naar alle omftandigheden te oordeelen» had Z... deze fpookcry met overleg uitgevoerd. Zyne handelvvyze wederfprak zulk eenen ftreek in het minfle niet. Hy bezat toenmaals een vermogen van vyïtigduizend daalders, en hoopte den eenen zoogenaamden vcrnuPtigen ftreek op den anderen, zoo, dat in weinige jaaren zyne daalders tot meer dan op de helft waren gefmolten. Het donkergroene belegfel van zyn herderskleed had hy waarfchynlyk beftemd tot een noodbehülp, ingeval hy betrapt en ter verantwoording geroepen ware. Indien hetzelve met zwart was belegd geweest, zou hy geene de minfle uitvlugt gehad hebben. Ik was intusfchen weltevreden, dat ons avontuur een einde gemaakt had aan het algemeen gezwets, cn dat myn verftand uit het ryk der ondervinding nieuwe wapenen had bekomen tot befhyding van het bygeloof: want reeds zeer veelen van die geenen, welken het nog onmaskerde fpook

ge-