Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

Het toverachtig licht op den altaar der Jcfuiten-kcrk te Neiszc, in Silesiën. Verhaald door den Pruisfifchen overften luitenant von weisse , te Wezel.

Toen ik my, geduurendc den zevenjaarigen oorlog , in de Silcfifche vesting Neisze bc* vond, was ik ooggetuige van eene aldaar voorvallende zonderlinge cn ten hoogften raadfeïachtige verfchyning. Op bevel van den ko» ning fredrik den ii. moesten toenmaals de Jefuiten zich op het land begeven,om aldaar het onderwys der jeugd voort te zetten. Na dat zy dus hunne kerk te Neisze geheel opgeruimd hadden, verwyderden zy zich ook

vit

Sluiten