Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï02

6 p o o li-

het licht op den altaar, en de helderheid in de kerk wederom zigtbaar.

De commandant liet nu by het wachtwoord aan het guarnifocn, cn door de regeering aan de burgery bekend maaken, dat dc geen, die den aait van dit geheim ontdekken , cn volledig ophelderen zoude, eene aanzienlyke belooning zou erlangen. Twee dagen lang bad dit geen gevolg ; den derden dag echter meldde zich een gemeen foldaat van het guarnizoen by den commandeerenden generaal aan , en beloofde hem met volkomene zekerheid de ontdekking van het geheim , waarin hy cok getrouw woord hield.

Nog dien zelfden avond verfcheen de generaal, van veele nieuwsgierigen verzeld , op den gewoonen tyd by de kerk, waar de foldaat zich reeds bevond ; het wonderlicht brandde, en het geheimzinnige dezer veriich-. ting werd opgehelderd.

Men kan ligt begrypen , dat de toeloop van menfchen nu .ongemeen groot was. De generaal zag zich in de daad genoodzaakt, om de kerk,die hy deed openen, met eene wacht te

bc*

Sluiten