is toegevoegd aan uw favorieten.

Fanny Belton, of, De geschiedenis eener ongelukkige juffer.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io8 ) \

Mjlord werd in zyn podagra-ftoel voordge*

kruid, om mede aan tafel te zitten. ■ Gy

weet, myn waardfte, ik ben van nature wat bloode ; maar zyne Lordfchap behandelde my zoo, uitnemend vriendelyk, dat myne bloozende befchroomdheid zeer rafch week, zoo dat ik my in het geleerde gefprek mengde, en geene nlaatfen uit de oude treurfpelen ter baan kwamen , of myn gevoelen werd daarover raad gepleegd. Mylord was uitermate in zyn fchik met myne aanmerkingen. — Hy dronk myn gezondheid, en overlaadde myn bord met de vruchten

van het nageregt Ik befpeurde, dat myn

treurfpel niet zou gelezen worden, voor dat'er nog twee Heeren meer by waren; dezen kwamen niet eerder, dan nadat wy reeds thee hadden gedronken, en fcheenen van het zelfae foort te zyn als de drie anderen, die ik, zoo als ik wel gegist had, bevond, dat allen Schryvers waren.

„ Wel, zeide daarop zyne Lordfchap grimlachende, >, wy zouden nu (hier bragt hy myn treurfpel voor den dag) tot de zaak kunnen overgaan , om welke wy voornamelyk by een zyn."

„ Ach; Mylord!" hernam ik beevende, „ mag ik u uwe belofte herinneren, die gy my giste