is toegevoegd aan uw favorieten.

Spookerijen. Korte vertellingen uit het ryk der waarheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^0 SPOOK-

derwaarheid gebiedt, denzelven eenmaal ook moeten waagen: zelfs dan, wanneer hy onverfchilliger dan ik voor dien lauwerkrans zyn zoude, die my bovendien hier juist niet in de oogen wil fchhteren: veel minder had hy, reeds op eene volgende bladzyde, in trouwhartige tègenfpraak zyner bovengemelde verklaaring met de geloovige woorden van zynen vriend, panyuemend moeten inftemmen , en zeggen; „ zelfs vooroor-

deellooze en fcherpziende phydologisten „ gingen met een beduidend fcbouderöpirek" ken voorby,en riepen uit: hoe veel is „ Vr, dat wy niet weeten 1"

En wanneer dit niet voor de onbegryplyk- en bovennatuurlykheden van het fpookwezen party trekken is, dan weet ik niet, aan welk ding dien naam te geeven; ja wanneer het 'er op aankomt voor de waarheid, en tegen een gevaarlyk , menfehenhaatend bygeloof party te kiezen, moeten wy met Lutherss moed der geheele twistzieke wereld het hoofd bieden; en even zo is het , in tegendeel en zacht uitgedrukt, misdaa-

di-