Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tii s p o o i£-

laar, zo al niet ontdekken, ten minsten toch ontmoedigen en affchrikken; en uit de waarneeming, dat het geftommel zig in een' minderen graad deed hooren , wanneer 'er menfchen aanweezig waren, trekt hy dit verftindig gevolg, dat het met zekerheid een bedrog is. Hy voegt by zyne confideratien en advys den hartlyksten wensch , dat de grond der zaak zig welhaast ontwikkel* : te meer, daar by overhaast en gewaagd oordeel en wanneer men dat gene vooibaarig aan hoogere oorzaaken toefebryfr, wat eindlyk als geheel mensMyk openbaar word, da menfchen natuurlyk tot vrees vervoerd worden, waar eigenlyk niets te vree?.en is, of de ware vrees voor God tot ee?ie gevaarlyle fpotterny gemaakt kan worden ; dewyl de boosheid- dat gene tracht uittevoeren, wat zy, by de meeste menfchen, niet door zulk een ftommelen, maar door een listiger gedrag,. •waarop men het minste denkt, werklyk kan doen ; we^balven men voorzigtig genoeg kunne zyn, in zulke gevallen, niet te voorbaan ge gevolgtrekkingen tot het bovenna-

tune-

Sluiten