Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, 113»

tuurlyke te maaken; ten einde daar door den godsdienst zeiyen aan geen' onyerdiet.den hoon Moot te JlslUn.

Het is waar, dat honderden van menfchen bet onbegryplyk geraas te Qjiaritx gehoord hebben; maar bet is ook waar, dat eenige vooroordeelloozen en doorzkhtigeu zeer dikwils in de pastory by dag en nacht gebat*, vest hebben, om het fpooken te hoorei., en altyd in hunne verwagting bedrogen zyn :want ook n[et één éénige maal is hun iet önbegryplyks ter bo*e gekomen : - het fpook febynt dus zyne bedui zetr wél gekend, en het. even daarom niet gewaagd te hebben , zig aan het ftreng onderzoek van 't algemeen bloot te (teller, ik heb , geduurende myn kort verblyf i„ dien omtrek, het geluk gehad, twee deezer mannen te leeren kennen , en de predikanten Hamel, re Dalkau, en Kohier, te Naumburg: beiden zyo, gelyk hier, ieder weet, zeer brave mannen, op wier getuigenis men ftaat kan makken: — beiden zyn boven die vcrrtandöntcerende fpookvrees verheven , die de menfchen hy, \ - de

Sluiten