is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SO4 j. logger, verh. over de te kenen van den

was over haar gantfche ligchaam zeer vermagerd : men' had een algemeen onderzoek gedaan , van alle plaatzen , waar de breuken voorkomen; maar, zegt gemelde naauwkeurige Heelmeester, ook dit onderzoek was zonder vrucht, om dat men het gedaan had, terwijl de lijderes nederlag — hij deed haar dan opftaan en hoesten , terwijl hij de toppen zijner vingers op de bovenbuiks-ftreek aanhield , wanneer hij ter zijde het zwaardwijze kraakbeen het bovengenoemde gezwelletje ontdekte , waarover de lijderes geweldig klaagde ; het ging zeer fpoedig, van zelf naar binnen, toen zij zich weder nederlag, en het was niet moejeüjk optemaaken, dat dit gezwel de naaste oorzaak der ziekte, en de pijn in de maag het uitwerkzel er van was : in plaatfe van haar nu geneesmiddelen toetedienen, vervaardigde hij een' band, welken hij op de plaats der breuke aanlag. De zieke was nog denzelfden dag in ftaat om te eeten ; zij had geen enkel oogenblik kolijkpijnen meer , en haare gezondheid herltelde zich in zeer korten tijd. (o)

Zo flaagde ook kragting, in eene 67 jaarige lijderesfe, welke door een zwaaren hoest een dijebreük kreeg , die terftond be-

(ó) Traité des Hernies, Fraface, p. LXXXI.