Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT

„ premie van dertig , en eene derde van tzvintig du„ kaaten aan de Schryveren der Verhandelingen, die „ geóórdeeld zullen worden, de best gekeurde het naast „ by te hoornen: zullende de Maatfchappy ook gebruik „ maaken van zulke (lukken, die fchoon niet bekroond „ met eene der genoemde premien, echter der uitgaave „ waardig zullen gekeurd worden ; doch zonder de „ Naamen der Schryveren, ten zy dezelven verkiezen „ zich aan de Maatfchappy te openbaaren.

„ Deeze Verhandelingen moeten in het Latyn of j, Neder duit sch gefchreeven, en met eene fpreuk gete„ kend worden; met byvoeging van een beflooten brief „ jen, waarin de Naam van den Schryver gemeld, en t, waarop de fpreuk der Verhandeling gephatst is , „ naar de gewoonte by andere Genootfchappengebruik* „ lyk ; en voor den eerften Jpril 1786 gezonden wor„ den aan Adrianus van As fenóelfz, Predikant te Leyden.

„ Het fpreekt van zelvs dat de wederleggingen, „ welke de Maatfchappy verwacht, alleen moeten be„ paald worden tot zulke Leerflclzels, die tot het Cha„ ratlerizeerende van het Christendom behooren, en „ door Dr, Priescley, in de vier eerfle, en in het vyfde Doek „ van het uitgekoomen eerfle Deel zyner Hiflorie, be„ fireeden worden, als de Godheid van Jefus, de Hei' „ lige Driee'énheiJ, de Voldoening, 's Mentenen Ver-

dorvenheid, en den Staat der Dooden; en niet tot „ zodaanige feilingen, die bit By geloof in de belydenis 9, van zommige Gezindten heeft ingemengd; hoedaani„ gen in bet vierde Boek van genoemde Werk behandeld

Sluiten