Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT, xxïx ]

Blaar het is niet noodig, dit bezvys tegen Priestley aan te dringen; om dat hy zeiv heeft toegeftaan „ dat

En het derde, welk daarop volgt pag 65 fqq. heeft deezen Titel, Confesflo Fidei et Religionis Cbriftianae , quam Serenisf. et Potentiff. Romanorum, Uneariaeet Rohemiae Sic. RegiFerdinando obtulerunt, Viennae in Auftria XIV die IX bris, Anno Jefu Chrifti MDXXXV, Barones et ex Nobiiitate inregnoBohemiae ii, qui puriori Doclrinae in piis Ecclefits , quas Communitatem Fratrum Bohemicorum nominant, dedittfunt et conjunéti. Qtiae eadem et Imperatori Maximiliano, 11 Aug. et Serenisf. RegiPoloniae Sigismundo &c. oblata est. recognita et converfa in liuguam Laünam anno Chrifti MDLXXIII.

Welk laatfte Stuk is overgenomen in HarmoniaConfesflo« num Fidei Orthod. et Reform. Ecclef. &c. gedrukt te Geneve 15R1. in 4. terwyl het naastvoorige eene plaats bejlaat in het Corpus et syntagma Confesfionum Fidei &c. opnieuw gedrukt te Geneve 1654 in 4. en by Leger, van leeüwew en anderen te vinden is.

Deeze drié Scukken hebben een onderling verband, enmoetenmtt de Confesfio Taboritarum van 1431, en met de Confesflo Fidei Fratrum Waldenfium van 1504, waarop wy ons voorheen beriepen ,vergeleken worden; om dat de ltohemers zeiven, in het Prooemium der uitgaave van 1573, bericht geeven, hoe de volgende op de voorgaande zyn gegrond, en daaruit gebooren; en om dat zy, de Gefihiedenis van den oorfprong en de lotgevallen hunner Boheemfche Belydenis uit dat oogpunt befchouwende , hebben uitgerekend, dat er reeds in het jaar 1573 negen onderfcheideneuitgaaven van dit roemwaardig Stuk, van tyd tot tyd, waren in het licht gekoomen.

En het is zeer opmerkenswaardig, dat in alle die verfchillende uhgaaven, het geloov der Drieëenheid en der Godheid des Middelaars , niet in het veorbygaan, maar opzettelyk en met allen aandrang, worde voorgefleli.

Zietdit inde Apologia van 1532. welke l.c. p. 146- handelt de uno Deo fub Trinitate bene diöa. p. 151 de Salvatoreac Libe.

ra-

Sluiten