is toegevoegd aan uw favorieten.

Prysverhandelingen van Abdias Velingius, Carolus Segaar, en Cornelius Gavél., ter wederlegging van het eerste deel der historie van de verbasteringen des christendoms van Joseph Priestley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING. 71

Zoon. En wederom, Johannes hebbende aangehaald: de Logos,dus God zynde,en uit God gebooren. (li)

Mee de plaatfen van Origenes, welke Dr. Priestley aanhaalt,(0 handelt hy even onbetaamlyk. In de eerfle, doet hy dien Oudvader zeggen, dat wy door den tweede God jlechts eene deugd ver/laan, die al!e andere deugden bevat, of eene reden, die alle aastere redenen bevat, en dat deeze reden, Logos, byzonderlyk aan de zidvan Christus gehecht is : en ondemufchen die Oudvader, (om van het eerfle deel deezer plaats niet te fpree* ken ,) zegt,dat de Logos,geheel tiaar deg'heeleziel,in de ziel van Jefus woonde en 'er meevereeivgd was, welke alleen volmaakt vatbaar was voor de boogfte tnededeelfng van het zelfswezig (of zelfstandig) woord avroKcyiv. (k) En deeze zyre laatlle uitdrukking,herhaalt hy elders (/) , toonende daar , er door te verHaan de vereeniging der twee natuuren , <P'->e-a?, in Christus,

De tweede plaats van Origenes is, "olgens Priestley, God kan niets doen zonder reden nx$»—hoyov dat is, zonder zich zeiven: doch dezelve (en dit ontdekt, hoe Priesthy handelt) luidt dus: Maar de Logos van alles, is, volgens Celfus, God zelve , doch volgens ons, zyn Zbon; over welken wy Philofopbeercnde, dit zeggen;

in

(h) Ibid. pag. 100. zie hem ook Ont. Contr. graecFsg. I4S(O Bl. 35-

(k) Contra Celfum lib. 5. pag. 258. ' (O Contra Cslfum lib, 6. pag. 3°3.

E 4