Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

floa EERSTE

het vleesch, dus uitdrukte: Kom herwaards tot my en Ik zal U ruste geeven, — gy zult ruste vinden voor Uwe zielen ,Matth. XI: 28, 29. En dat middel, ter redding en eeuwige behouding, werd door de fchaduwachtige offerhanden, door het verzoendekzel, door de koperen flang, door 'c zegenend Zaad van Abraham, enz. als eene verzoening, en heil aanbrengenden Verlosfer voorgehouden, en menfehen derwaards heen gewezen j gelyk noch nader blyken zal.

Niemant (dus vervolgt Priestley) kan voor geeven, (het leer/luk der genoegdoening) , anders te kunnen vinden, dan by gevolgtrekking uit byzondere uitdrukkingen, die veel het aanzien hebben, van zinnebeelden en zinjpeelingen. (h) Dit zeggen heeft meer dan den fchyn, van eene onnoozele uitvlucht, en ftoute verzekering! waar toch is het bewys, 't geen hy, die zulk een ftelling met zoo veel vertrouwen voorbrengt, verplicht is te geeven? Wy geven niet alleen voor, maar zullen ter rechter plaats bewyzen , dat het leerftuk der genoegdoening ftellig in

Gods Woord geleerd word.

Op 's Mans volgend zeggen: dat veelvuldige duidelykeen treffende Schriftuurtexten, tot het zelve 'onderwerp betrekkelyk eenftemming God ver toonen, als onzen Gem eenen Vider, den Zondaar en om niet vergeevende ; dat is uit Zyne natuurlyke goedertierenheid en barmhartigheid', wanneer zy waarlyk berouw hebbenden hun leven beteren

GO-H. 144

Sluiten