is toegevoegd aan uw favorieten.

Prysverhandelingen van Abdias Velingius, Carolus Segaar, en Cornelius Gavél., ter wederlegging van het eerste deel der historie van de verbasteringen des christendoms van Joseph Priestley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f$» E E R S T ü

een bewust en midden/laat naar alk waarftbynlykheid de daad zoo zeer zyn uitgeroeid, als de leer van het Vagevuur zelve (kj. Wy hebben niec noodig iec hier op te zeggen, dan dac Hy zich zeiven tegenfpreeke, daar hy, even te vooren zegt: de leer van de ziel, en van derzelver beftaan in eenen afgefcheiden bewusten ftaat, wierd nog by de meesten behouden (/); en wederom: de Zwitferfche geloofsbelydenis veroordeelt allen, die den flaap der ziel gelooven (my Calvinus zelve zegt, in zyn geichrift, 't geen hy Pfychopannychia roemt, dat eenige wederdoopers dat wangevoelen over den flaap der ziele hadden opgewekt («). Wie zy wa* ren, die vervolgens dit wangevoelen voorftonden, is hetend; gelyk ook, dat zy door rechtzinnige Godgeleerden , weerlegd zyo ; en Johannes Petrus Reufckius, deed die korc en krachtig, op wysgeerige gronden (o).

'Hier mede eindigen wy dit Hoofdftuk,en onze verhan* deling; wyl,'r geen Priestley heeft over de verblyfplaats der afgefcheiden zielen , en de verdeelingen van die pLatfe, niets afdoec; en deeze plaats, en het werkzaam zyn der afgefcheiden zielen in dezelve, 'sMans gevoelen tegenfpreekt; terwyl hy ondertusfehen verkeerd zegt,dac

de

f» Él. 392.

(0 Bl. 39i. (m) B'. 392.

(k) Opp. torn. 8, pag. ."37.

(n) Syst- metaph. §. 1136- pag. 944.. Die ook over de onfictf" lykhud der ziele hagelt, §. 835- ^qq. pag. 628. feqq.