Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING. 71

door hem zyn de oogen van ons hart geopend; door hem ryst ons onwys en verduisterd verftand met een nieuw leven op tot zyn wonderbaar licht 0<*8«am« ht ro Qotvuxsov dvrSQZi: mogelyk moet men met Junius lezen *U»lt*r.r, of *r*0k{*-h darge hebt in den/we*-. den brief § 1, vergeleken vooral de plaats by Lucianus, die veel overeenkomst metdezs heeft,T. I. p. 42> 83-V § ?8 zegt hy: die in 't vleesch kuis is, dat hy daar op niet roeme, voetende dat ''er een ander is, die hem de gave der onthoudinge verleent: waar meê Clemens Alexandrinus, die niet zelden van dezen brief gebruik maakte , volkomen overeenflemt, van de tyK-fdraet zeggende L. lil Slrom. C. i. 3"-«P£%e* o-u$?otruviiv k/sïv, Svvxuh xrot y.xl feta %dfn- doch hier valt de uitzondering op, dat hy fpreekt van eene' huitengewoone gave. Maar dan Iaat Clemens 'er op volgen: Laat ons dan, broeders, overwegen, uit welke flof wy gemaakt zyn, boedanige en welle wy waren, toen wy in de wereld als uit het graf en de duisternife onze intrede deden; hy , die ons gemaakt en voordgebragt heeft, heeft ons in zyne wereld gebragt, zyne weldaden vooraf'bereid hebbende, eer wy geboren wier den. Dit alles dan van hem hebbende , moeten wy hem in alles danken, welken de heerlykbeid zy in alle eeuwigheid1. Amen. § 50 zegt hy op het einde: deze zaligheid is over hen gekomen, die van God uitverkoren zyn door Jefus Christus onzen Heere.

In den tweeden brief hebben we een uitnemende plaats § 1. Wy hebben 'er te vooren al een gedeelte van byje» bragr. Hy zegt daar onder anderen van Jefus Christus: E 4 hoe-

Sluiten