Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o Lessen over. Eesü

geen minder gunstige en krachtdadige uitwerking ia het wegnemen der vooroordeelen, welken mea omtrent den voorrang der oude of der hedendaagfche tyden moge' gekoesterd hebben; vermits wy daardoor een juist denkbeeld krygen van de vorderlyke en tegengeftelde omftandighcden des menschdoms door alle eeuwen.

I k ben echter verre af van te denken , dat bet beoeffenen der Gefchiedkunde eene onverfchiüigheid omtrent ons eigen land ten gevolge zoude hebben. In tegendeel verbeelde ik my dat een der grostfte voordeden van het doorblade* ren der gefchiedenisfen voor een' inwoonder van Groot-Brittanje daarin gelegen is,' dat hy doorgaands met meer innerlyke weltevredenheid over zijn' eigen' toeftand het boek zal nederleggen; en dat hy, uit eene redelyke overtuiging en niet door een blind vooroordeel, een yvetiger voorftander van het belang zijns Vaderlands zijn zal dan immer te voren.

Waa,reijk de groote voordeden van onze ftaatsinrichting en wetten, zo al niet van onze zeden en gewoonten, boven die van de meeste andere volken, zijn zoo klaarblykelijk, dat er weinige buitenlaaders zijn, welken dezdven niet den voorrang boven hunne eigene geven. Montesquieu, een der eerden onder de xvijsgeerige Staatkundigen, dat is, de zoodani"1: gen*

Sluiten