Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lesxxvr. de Geschiedkunde. 349

is, welke voor de kerkhervorming vervaardigd fchijnt en de gefchiedenis tot het jaar 1426 brengt. Zy is op veele plaatzen veel breeder dan het oorfpronkelyke, en om die reden door Matthjeus in het derde deel zyner Analecta uitgegeven onder den naam van het Cbronicon Auctius Johannis de Beka.

D e achtereenvolgende overgang van de Graaffchappen van Holland en Zeeland, na het uitfterven van het oude Hollandfche Huis op het einde der dertiende .eeuw , op de Huizen van Henegouwen , Beieren en Bourgondie, en de eindelyke vcrecniging van alle de Nederlandfche Gewesten onder de heerfchappy van Oostenrijk maken de Schryvers dier landen gedurende dit tijdperk tevens belangrijk voor den beminnaar der Nederlandfche Gefchiedenis: weshalven wy eenige van de voornaamsten , naar de orde van hunnen leeftijd , op deze lijst zullen plaatzen, en terftond melding maken van

De Chroniques de France, d'Augleterre, d'F.. cosfe , d'Efpagne, de Flandres &c. par j e a n FroissaRD, Kanunnik en Thefaurier van 't Kapittel van Chimai in Henegouwen, die, by vele grooten in aanzien, lang aan het Hof van Engeland onder Eduard III. en Richard II. verkeerd heeft en met het begin der vijftiende eeuw geftorven is. Zyne Kronijk loopt van

1326

Sluiten