is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 Lessen o v e a les xxxiii.

tendheid verdienen dan andere; en welke ik UI. zal poogen aantewyzen.

De eerfte zaak welke op eene byzondere wyze de aandacht eens godgeleerden verdient is het verband tusfchen de gewyde en ongewyde gefchiedenis ; in de opvolging der vier groote alleenheerfchingen, der Babylonifcbe, Perfifche, Griekfche en Romeinfche, om de vervulling te zien van de voorzeggingen van Daniël en van Johannes. Dit geheele onderwerp is op eene zeer uitgebreidde en oordeelkundige wyze bebandeld door Prideaux, in zyne uitmuntende verhandeling over dit Ruk ; waarby Rollin en Bosfuec zich ook inzonderheid hebben opgehouden.

Wakkeer wy de kerkelyke gefchiedenis, ten zy waar dezelve met de burgerlyke verbonden is, overflaan, is het volgende onzer op. merkzaamheid waardige tijdperk dat, welk de Gefchiedenis der Griekfche Staten bevat, welke wy' de fchoonRe gelegenheid hebben om van Rap tot flap natefporen in de bewonderingswaardige Griekfche Gefchiedfchryveren, die dat tijdperk verfiereh, waardoor de gefchiedenis van zulk een gering volk, ten aanzien van zijn getal en de uitgebreidheid zijns gebieds, echter de oplettendheid van alle befchaafde Volkeren heeft tot zich getrokken, en het onderwerp van fpre-

ken