Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERSCHEIDENE ORDENS, Die dook haere Gedenkstukken in dit Werk worden voorgesteld, als: i.

Vermaerde Staetsmannen. 7eer Beroemde Af gezondene der Edelen en Steden, zo

StaetenGenerael der vefêemgde Nederlanden, den Raed van Staeten, als ter Vergaderingen van Hun Edel Mogenden de Stoeten van Holland en der overiTe ProJntien ; der Gecommitteerde Roeden en veele andere Hooge Colkgien; Uitmuntende Gezanten aen BÏ nlandfcbe Hoven ■' Grootdchtbaere MagiftraetsPerfoonen der meefie Steden, Burgemeefters, Roeden, Bailiuwen en Sckpencn, enz.

2.

Heldhaftige Land- en Zee-Helden. Doorluchtige Stadhouders, Capiteinen-Generaels en AdmXaeL , Land-Rechters en Gouverneurs der t^n Vejlingen, vcornaeme In- en Uitlandfche Legerhoofdenen Vlootvoogden die «*J"*f • voor de Vryheit en Godsdienji, hun leven hebben opgeofferd. '

Eerwaerdige Kerk-Leeraers. Getrouw Herders, die in Gadsvrugt, Leer en Leven beroemd zyn geweejt.

4-

Yverige Vooostanders van den Waeren Godsdienst. Edele Perfoonen, die wegens den zeiven, in Balling* fchap zyn overleden.

Geleerde Lieden. Veortreftyhe Opperbeftuurders ^#°^?c~,; Wydvermaerde Hoog-Leeraeren in allerlei Wetenfchappen; en eenige Taelkundige Meefiets der opentlyke Schooien. 6

Sluiten