is toegevoegd aan je favorieten.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 Less.en over de lesxvi.

derd geeft. (*) Weshalven de middelbare winst van den koophandel in dat land vijftig ten honderd moet bedragen.

Ofschoon eene buitengewoone hoeveelheid ledigliggend geld en inzonderheid eene fchielyke aanwinst van het zelve , voor eenen tijd eene lage rente moge veroorzaken ; geüjk het geval was in Spanje by de ontdekking van Amerika ; volgt daaruit echter geenszins dat waar veel geld is , de rente laag zijn zal. De bovengemelde omftandigheden moeten hier in aanmerking komen. De rente is op Batavia tien en op Jamaica zes ten honderd , hoewel er op die beide plaatzen grooter overvloed van geld is dan te Amfterdam of te Londen.

Alles wat het opftapelen van geld veroorzaakt ftrekt om deszelfs prijs of de rente te verminderen. Algemeene fpaarzaamheid heeft de zelfde uitwerking. In dien ftaat van zaken, zullen er velen in ftaat zijn om geld uittefchieten en weinigen geneigd om optenemen

Daar fchijnt niet meer rede te zijn, waarom de regeering de rente van het geld zoude bepalen, dan den prijs van eenige andere waar. Deszelfs wezenlyke waardy , even zoo wel als

van

(*) ibid. p. 3s5.