Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EUEEUWIGE BEHOUDENIS,

Dat de gelykenijTcn, die ons in de H. Schrift voorkomen, zeer onderfcheiden zyn; zommigen daar van zyn klaar en ligt te verftaan: ziet eens, hoe duidelyk door de Propheet Jercmia de boosheid van het Zondig Israël voor hunne Oogen afgefchildert word, door gclykeniffen: Wil hy toonen, op wat ivyze , en door wat middelen , zy hunne Schatten verkreegen hebben , en groot en ryk zyn geworden, zo zegt hy, gelyk een Kouwe vol is van gevogelte, alzo 2373 hare huizen vol bedrog; wil hy fpreeken van die onophoudende godloosheid die in de Stad Jeruzalem plaats hadde, zo zegt hy, gelyk een Bornput zyn Water opgeeft, alzo geeft zy hare Boosheid op; wil hy fpreeken van hunne onverbeterlyken en ongeneeslyken toeftand, terwyl het kwaad in hun zo diep is Ingeworteld, dat alle middelen te vergeefs zyn, zozegthy, zalookeenMoorman zyne Huid veranderen, ofte een Luipaard zyne Hekken? Zo zult gy lieden ook kunnen goed doen, die geleerd zyt kwaad tc doen. En meer andere diergelyke plaatfen. Ik wil hier mede maar aantoonen, hoe klaar en ligt, deze gelykenifpn te verftaan zyn. Evenwel zyn 'er weder andre, die zeer duifler, verbloemd, en ingewikkeld zyn, ter welkeropheldering, grootewysheidenmoeite vereift werd; By voorbeeld toen de Propheet Ezecbiel de verwoefling van Jeruzalem en deszelfs Inwoouders, aan dat wederfpannig volk wilde voordellen , gebruikte hy naar het bevel Gods eene Gel ykenisse tan een Ziedendepot, zeggende: Alzozeid II. Deel. B ~ de

Jeremia 5= 27.

Teremia \:7.

Jeremia 13: 23.

Ezechiel •4» 3,4-5.

Sluiten