is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

More NevochimaC: 30.

110 ISRAELS VERLOSSINGE deeze Vyandfchap tuffchen Efau en Jacob, en in verdere tyden zelfs tuffchen Israël, namelyk, tufTchen het geeflelyk envleeslyk Israël; want zy waren, en zy zyn niet alle Israëliten die uit Israël zyn, en de naam van Israël dragen, gelyk wy boven gezien

hebben. Maar inzonderheid zou zich

deze Vyandfchap in de hoogfte trap vertoonen, wanneer die heuchelyke tyd eens zou naderen, dat het Vrouwen-Zaad, het HoofdZaad, in het vleefch verfchynen zou, om het groote verloffingswerk uit te voeren, en den Satan, hun Hoofd (en het Hoofd der gevalle Engelen,) den Kop te vermorffelen ; en als dan zoude zich eerft regt hunne boosheid en Vyandfchap tegens hem (namelyk den Mejjlas ontdekken, om alle middelen in het werk te Rellen, om hem van den Lande der Levendigen af te fnyden, en uit te roeijen ! en niet minder hadden dit te verwagten zyne aanhangers en navolgers, het welk in het vervolg nog nader blyken zal.

Doch de groote geleerde Maimonides, verwondert zich zeer hier over, dat alleen het Zaad, haar Zaad, en niet ook het Zaad van Adam genoemd word, daar zy immers zonder hem geen Zaad konde verkrygen, en bygevolg, was het zelve ook zyn Zaad! zo zegt hy, „ deze is een van de wonder,, baarfte plaatzen der heilige Schrift, wer„ ke men niet moet verftaan na de letter, „ maar waar in een groote wysheid en ver„ borgentheidügt opgeüoten." 6 Ja! hy zegt de Waarheid; want het is ook eene ver.

bor-