is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enEEUWIGE BEHOUDENIS. 115

want dus luiden de Woorden van Godt: ende hy , namelyk dat Vrouwenzaad, dat heilige Zaad, zal u den Kop vermorffelen, hoe zoude dit van een bloot Menfch kunnen gefchieden? een bloot Zaad der Vrouwe Zou dit onmogelyk konnen doen, daar immers deeze Vrouw met alle hare nakomelingen reeds van den Satan overwonnen waren; en dus fpreekt het vanzelf, dat die geene, die den Satan overwinnen, hem van zyne geheele Wapenrüfhinge berooven, en eindelyk den Kop zou vermorlfelen, fterker moeft zyn, dan deze fterk gewapende; als zynde dit geen Werk van een bloot Menfch, maar het werk van Godt! gelyk het vermaarde , en onder u heilige Boek Z o h a a r genaamd, uitdruklyk zegt 'E'NT "JölB" Nim ' NIH TTD tPHp NT ende h y zal ti den Kop vermoffelen, „ DEZE IS DE HEI„ LIGE EN GEZliGENDEGODT, „ die gereed is om hem, namelyk den Sa„ tan, uit de Waereld uit te ftooten, gelyk „ 'er gefchreeven ftaat, hy zal den dood ver-

Jlin-

af te fehieten tegen dat arme en uitverkooren Volk, en rondsom haar gaan, als een bricfchende Leeuw om haar te verflinden; Ja zo het mogelykwas, zou hy ook de uitverkoorne verleiden: maar zyne kragt en heerfchappy zou hem benoomen worden, om haar niet langer in zyn geweld te kunnen houden. Nogtans zou eens die gezeegende tyd komen, dat hy geheel zal verbrooken worden, en dan zullen zich alle Koningen voor hem (mmelyk voor den Meffias) nederbuigen, ende alle beidenen zullen hem dienen : en ten dien dage zal de HEERE Koning zyn over de gansche aarde.

U. Deel. H

Zobaar Fo. 76:3

f efaia 25 8..

Pfalm 72: 11,