is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enEEUWIGE BEHOUDENIS. 223 gefield op dezen, dan op genen , die voorgaf de Meffias te zyn, en dat al uit vleeslyk gewin , en eerzugt , om maar na de Waereld gelukkig, Ryk, en voorfpoedig te worden, alleen voor de korte tyd van dit leven; vergetende ondertuffchen de elende, de geeflelyke elende van uwe koflelyk Ziele, als ook den Vloek en den vreeslyken toorn van Godt, waar onder gy legt, en waar van u onmogelyk een bloot Schepzel verlosfen kan; maar daar alleen de Koning der Eeren, de Waare Meffias, u van kan en moet Rantzoenceren en vry maken. Ach [ had gy dat bemerkt, gy zoudt na zulke nietige Verloffers, na zulke valfche Meffiaffen, die maar alleen uitwendige verloffinge en tydlyken voorfpoed beloofden , niet eens omgezien, veel minder uw toevlugt tot hen genomen hebben; Integendeel, waardt gy onderwezen in het Woord van Godt, aangaande den Waaren Meffias, die een geestelyke Verloffer is, en een Geeflelyke verloffinge heefc aangebragt; gy zoudt hunne valsheid en bedriegeryen haaft ontdekt hebben; ach! gy zoudt door hun voorgeven niet zo ligtelyk zyn bewogen en verleid geworden; gy zoudt gezegt hebben, en nog zeggen, ö neen! Ik gevoel myne Zonden en Elende, deze maken my zo Rampzalig; ik zie den toorn van Godt tegen myontftoken als een Vuur, het welk my tot in Eeuwigheid verteeren zal, als ik daar van niet bytyds verloR en gered worde > wat kan my uitwendige eer, en aanzien, Rykdom en voordeel naar de Waereld baaten ?

de