Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enEEUWIGE BEHOUDENIS.22 zy ? hunne eige Rabbynen! word dan nie in den Talmud uitdrukkelyk gezegd rttfftt

tV&an „ zes duizend jaar zal de Waereld „ ftaan, namelyk 2000 Jaar woelt en lee„ dig (dat is zonder de Wetgevinge) 2000 „ Jaar onder de Wet, en tweeduizend Jaar „ zyn de dagen des Meffias" (die bet einde der Wet is) ook leeft men in het zelve Traéhat Fo. 97.» dat de Waereld niet minder „ zal ftaan dan 85 Jubel-Jaaren (dewelke te„ zamen mtmaken 4250 Jaar) en in het laat„ fte Jubel-Jaar zal de Zoone Davids „ komen ' Ja nog meer, de groote geleerde Man, R. Chanina, was zo volkomen verzekert van deze laatfte zeer nette rekeninge dat hy het Joodfehe Volk, en in hetbyzonder zyne vrienden, zeer getrouw waarfchouwde „ wanneer iemand vierhonderd Jaar na de, „ verwoeftinge des Tempels (of in het 4231 „ Jaar na de Scheppinge der Waereld, zyn-1 „ de het laatfte Jubel-Jaar) tot u mogtzeg„ gen, koopt dezen Akker die duizend pen„ ningen waard is, voor eenen Penning, „ koopt hem niet," waarop in de uitbreidinge de reede hier van gezegt word: „ want „ dan is de verloffinge zeer naby, dat gy

„ zult wederom vergaderd worden waar-

„ om zoud gy dan gaarne eenen Penning „ willen verliezen?" Eindelyk die tyd van dat vreugde Jubel-Jaar, na het welke dat arme VoJk zo lang met fmerten verlangd P 3 had-

)

' Sanhedrin Fo. 67.

Sanhedrin Fo. 97'

1b»da 'ara o. p.

Sluiten