Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a4 ISRAELS VERLOSSING

„ toegepast worden. - Want hoe zoude het op Jermia kunnen toegepast worden,

" Hy zalverhoogd, verheven ,ja zeer hoogt wrden 9 en het vers, de Koningen zullen hunnen Tond onr hem toehouden? ^*f°^n ten in dietyden by en met de Koningen zeer gewoon en gemeenzaam verkeerden - En hoe zoude van hem kun" nen gezegd worden: Hy heeft onze T, krankheden op zich genomen, en onze

h'den op hem doen amloopen? Even als of ' «7 de geheele ftraffe zoude ontvan" gen hebben, en Ifreêl hier door on-

fchuldig zoude zyn! Zoo ook,

. om de overtreeding myns volks is de plaage oö fem gewwt - men heeft zyn Graf £ den godloozen gefield, daar immers rde'-s hier van, in zyne onhandigheden g vonden kon woeden? Noch veel minder dat hy Zaad zal zien en de dagen J Zengend dat van hem gezegdwordt dat jé »wgï/g«» als een roof zal de S, daar geen eene zaak hier van, in zyne onhandigheden vervuld is? En ik verwonder my zeer over H a" gaon. Wie heeft hem tog tot zulke " ïedachten qebragt? en over dewvzE " lEleeroeb Mannen (*) die zyne ^ verklaaring nog zoo gepreezen hebben!

«) Naamlyk Rabbi jlben Esra, en Rabbi JtaLfe» Ziet boven pag. i5.

Sluiten