is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en EEUWIGE BEHOUDENIS. 43? „ heid zyn, wiens gelyfcheid in andere „ dingen die wy ook Eenheden noemen, j» niet gevonden word: want alle andere „ dingen die wy Eenheden noemen, zyn 5, zamengeftelt en vereenigt uit veel zas, ken en deelen; en dus aan verdeeling „ en verandering onderworpen, om dat de Eenheid in dezelve, toevalligis; en j, daarom worden dezelve alleen by wyze j, van overbrenging, maar niet in waarheid, j, met den naam van Eenheid benoemd; 5) maar de gezeegende God is alleen de ji waare Eenheid, en behalven hem

3i is 'er geen waare Eenheid. En

j, nademaal hy alleen de waare Eenheid is, » is het volftrekt onmogelyk dat hy uit 5, Twee of Drie zamengevoegt zou kunj, nen zyn : want die uit. Twee of Drie jj zamengevoegt is, is niet de waare

j, Eenheid. Hoe veel te meer derhal-

s» ven is het een valsch Geloof, en 3, dat volftrekt tegen het mensch el yk j, verstand (of de reden) ftryd, die » gelooven, dat Drie, Een zyn, en ,> Een Drie zyn, niettegenflaande de. „ zelve beftaanlykheden onder eikanderen on„ derfcheiden zyn'. En zoo is het ook „ geftelt omtrent het geene zy gelooven, „ dat de Schepper, uit de Godheid en mensch„ heid zoude zyn zamengevoegd; het geene ,, men volftrekt onmogelyk kan geloo„ ven, dat in den gezeegenden Schepper „ plaats „kan hebben; want het zamenges, voegde, vereischt een te zamenvoeger, en ai het geene zamengevoegd is, is een Ee 3 „ Schep,