Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5)

raaminge der beste middelen van Vborbchoedinge en Geneezinge". (*)

Zulk eene algemeene en verderflpe Volksziekte, van welke het ook te vreezen is, dat wij, voor het toekomende, nog niet zullen zijn ontflagen, meende ik, dat ook Mij vooral riep en dreef, als door uw ed. mog. zeiven vereerd en begunftigd zijnde met de aanflellinge tot Archiater der Provincie, om, bij zulk eene bijzondere gelegenheid , dien Post van Eere niet geheel werkeloos te bekleeden.

En in zulk een licht befchouwd, hoop ik, dat deeze, vrijwilliglijk door mij opgenoomene, bemoeijingen, aan uw ed. mog. niet ongepast mogen voorkomen, en dat Zij hooggunftiglijk willen verfchoonen het gebrekkige in deuitvoeringc; vooral veroorzaakt door den zeer

groo-

(*) Vergelijk ons vierde befluït, omtrent de Algemeenheid en Verderflijkbeid der Epidemie. Bladz. 237 deezer Verhandehnge.

Sluiten