is toegevoegd aan uw favorieten.

De heerschende persloop, (dysenteria epidemica) die [...] vooral in 1783. de provincie van Gelderland fel getroffen heeft.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8 ALGEM. VOORBEHOED ING

lijk, wegens de algemeenheid der Ziekte op denzelfden tijd, haar ook veeltijds aan Befmettinge zal hebben toegefchreeveh, wanneer op de Algemeene oorzaaken, van welke wij gehandeld hebben, de fchuld alleenlijk, of voornaamlijk, hadt moeten vallen.

Befmetting toch onderfielt de mededeeling van iets tufchen twee lichaamen, waar door het gezonde gebragt wordt in denzelfden flaat van het zieke, alleen door eenige middelijke of onmiddelijkegemeenfchap met het zelve, zonder dat de medewerkinge van andere gemeene oorzaaken hier toe noodig zij. Men vergelijkt dus de werking der befmetting wel met die der Giften, die een nog verich en ongerept deeg of vogt veranderen, en gelijk doen worden, aan haaren eigenen aart, alleen door zich daarmede, fchoon voor een zeer gering gedeelte, te vermengen (m). Hoedanige vis ajftmilandi b. v allerblijkbaarlt is in de befmetting der Kinderpokjes, 't zij door Inentinge, 't zij door den gewoonen weg.

Daar, derhal ven, de Ziekte, in 't zelfde faeïzoen, op veele ver van een gelegene plaat:èn, bijna gelijktijdig, pleegt te ontdeeken, en ook thans aldus ontltooken is; en daar doch tot befmetting, volgens het daar even aangemerkte, eene midlijke of onmidlijke aanraaking, en dus eene zekere onderlinge nabijheid, vereilcht worde, der Ziekwordenden: zoo is 't ook, uit

dee-

(>n) Vergcl. gaui). Patkol. n. 500.