Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io Waarneming over'de-Geneezing van den.Kanker.

•was in drie weeken volkomen herdeld. Anderhalf iaap daar na wierdt hij aan de linkerzijde van denzelfden iip door hetzelfde toeval op nieuws aangetast; de Zweer was toen tei grootte van een duiver; ik ftelde den lijder de operatie wederom voor, maar doordien zijn mond door de eerde een weinig kleiner geworden was, wilde hij daar niet meer toe overgaan. Ik nam daarop voor om hem het ejxtratïum Cicutae te geeven, en na dat ik 'er den Lijder door een buik - openend - middel toebereid had, gaf ik hem den eerden dag drie pijlen ieder van een grein , en vermeerderde alle dag de dofis met een grein, tot op 35 greinen, waarmede ik twaalf dagen aanhield, daarna wederom dagelijks een grein verminderende tot ik weder op de eerde gift wjs. Ik bemerkte dagelijks met de grootde verwondering dat niet alleen de zweer, maar ook alle de daaromleggende verhardingen verdweenen , en de lijder volkomen, herdeld wierd, zonder 'er naderhand weder eenige on, gemakken van gehad te hebben. De gcheele hoeveelheid van het gebruikte extract geduurende den looo der ziekte bedraagt drie oneen twee dragma's en anderhalf icrupel.

BESCHRIJVING VAN EEN VREEMD INSEKT IN EEN SCHELVISCM GEVONDEN,

In een Brief aan den Uitgeever medegedeeld;,

door den Heer

J. R E G H T E R.

«_ _ WELEDEL HEER !

jnlet voorwerp, waar van ik de vrijheid neero UWLÜ. eene Tekening te zenden, is door mij een gerumen tijd in Liquor bewaard, geduurende welken pjd ik de eer genooten heb hetzelve aan veele Liefhebberen der Natuurlijke zeldzaamheden te vertoo-

ncn

Sluiten