is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio Over de moeielijke of volkoomen belette Doorzwelg.

Dikwijls, zege de Heer B. in zijne Inleiding, heb ik mijne gedagten laaten gaan over die wreede ziekte welke de Geneesheeren Dyfphagia, Moeielijke of Belette Spijsdoorzwelging , noemen, en die, naar men beweert, menigvuldiger in onzen tijd dan eertijds voorvalt, en waarvan ik geduurende mijne Akademifche Oeffeningen gelegenheid heb gehad verfcheiden voorbeelden te zien; doch dezelve heeft mijne oplettendheid nooit fterker tot zig getrokken dan toen het mij door de vriendelijkheid van mijnen hooggeachten Leermeefter, den Hoogleeraar van doeveren, in het voorleeden jaar gebeuren mogt deze ziekte in zekere Vrouw te Leyden, die hierheen zeer opmerkelijk geval van heeft opgeleverd, geduurende het beloop dezer ziekte bij haar leven naartegaan , en na haar dood door de ontleeding nader te onderzoeken. — En het is deze Vrouw die het onderwep der waarneeming uitmaakt, welke wij ftraks zullen mededeelen.

Om eene nette orde in de befchrijving dezer ziekte te volgen, begint de Schrijver met in het Eerfte Hoofdftuk dezer Verhandeling eene korte maar naauwkeurige befchrijving van denflokdarm, als het deel dat inzonderheid de zetel dezer kwaal uitmaakt, optegeeven. Kortheidshalve zullen wij deze evenwel overflaan, als met reden onderftellende dat dezelve aan onze Genees - en Heel - kundige Leezers niet onbekend zal zijn ; kunnende dezelve anders in het eerfte werk over de Ontleedkunde dat men bij de hand heeft worden nageflaagen. Hierom zullen wij ons desaangaande vergenoegen met de Leezers, die eene uitvoerige en nette befchrijving van dit werktuig begeeren natezien, benevens den Heer B. te wijzen naar de Elementa PhyJiokgiae van den Baron van haller Tom. VI. Lib. XVIII, Se£t. 4, pag. 95. en naar de Geneeskundi-

fe Verhandeling over de Belette Neerzivelging door den. leer m. van geuns (toen Geneesheer te Groningen en nu Hoogleeraar in de Geneeskunde aan de Gelderfche Hooge School te Harderwijk) , gelijk ook naar de Verhandeling over de langzaam belette doorzwelging van het voedzel in denjlokdarm, door a. p. nahuis, A. L. M. Ph. & Med, Doft. te Hoera, beide te vinden