is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.2 o Invloed'des Maanlichts-

rukt, door verfcheiden proeven vrij duidelijk en offlftandig aangetoond, door den Heer bernhard christoffel weese namelijk, in leven Horttilanus en Student in de Medicijnen aan de Hooge School te Franeker, en zijne Proeven over deze ftof zijn na zijnen dood door den Hoogleeraar j. h. vanswinden uitgegeeven onder den tijtel van Experimenta Phyjïca de Atiione Lucis Caloris & Humiditatis in Vegetabïlia, Franeq. 1775. 410. De oorfprong en hoofdzaakelijke inhoud dezer leezenswaardige Verhandeling is de volgende: De beroemde bonnet hadt in zijne Nafpeuringen over het gebruik van de Bladen der Planten gezegd dat hij „ die gedaante verandering der Planten „ welke bij de Franfchen Ettiolement (bij ons Jlente„ ring ) genaamd wordt, beftaande daarin dat de ftam „ tot eene ongewoone lengte opfchiet, bleeker en doffer van kleur is dan anders, geene bladeren of „ fcheuten zijdwaards uitgeeft, en flegts aan het bo„ veneind eenige zeer kleine mismaakte bladeren heeft „ die witagtig zijn, door veele beproevingen meende „ voorttefpruiten uit gebrek van Licht " (aj; hij hadt hier eene uitnoodiging aan alle Natuurkundigen bijgevoegd om dit gewigtig punt verder te onderzoeken. Door deze noodiging en den raad van zijnen geëerden Leermeefter, den Hooggeleerden Heere va.n swinden, aangefpoord, ondernam de Schrijver verfcheiden welbedagte proefneemingen aangaande de werking van Warmte Vogt en Licht op veelerhande gewasfehen. Schoon het vroegtijdig affterven van den Schrijver hem belet hebbe de laatfte hand aan deze Verhandeling te

flaan;

[(a) Recherches fur l'Ufage des Feuilles dans les Plnntes Mem. IV, pag. 213. geplaatst 'in de Memoires dc MathematU 'que & de Phyjique ^overgenoomen in de Uitgezogte Verhandelingen D. III. bladz. 36. en volg. en voomaamelijkeene Kriel van dezen Geleerden aan den Heer van geer, Se. kretaris van de' Akademie der Weetenfchappen te Stokholm den 30 Sept. 1755. gefchreeven, en uit de Abhandlung. dc* Kon. Swedifch. Akademie der Wijjenfchaften aus das Jahr 1756, XVIII Hand, geplaatst, en in het gemelde Deel dezer Uitgez. Verhand, bladz. 74 e» 75. overgenoomen.]