is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422 Invloed des Maanlicht s

„ worden. Ik heb ook nooit de ftammen dan van j, groote en voiwasienen zien opfchieten. Ten derden 4 „ dat de groene bladen, die voor het beletten van dl „ werking des lichts waren uitgebot, alle fchielijk „ vergaan m dc duifternis, terwijl die, welke in het' 3, afzijn van het licht zijn voortgefprooten, langer hl „ het leven blijven. Ten vierden, dat de deelen, d''e „ natuurlijk groen zijn, geel worden, doch dat de „ paarfche kleur onveranderd gezien wordt aan die „ bladen en Heekjes, die in het duifter uitgekoomen „ zijn. Ten vijfden, eindelijk, dat het maakfel der „ hairige vezelen een weinig verfchillend is van het „ natuurlijk maakfel dezer deelen in planten, die in het 3, licht geftaan hebben".]

Uit alle de voorgemelde redenen befluit ik dan, dus eindigt de Heer wilson, dat de groei der Planten door de lugtftreek bepaald wordt, naar maate van den trap van licht en uitwaasfeming, welke ontftaat uit den zamengevoegden invloed van de Zon en Maan.

II. Over den invloed van de maan en

het maanlicht op dierlijke lighaamen.

§. i. Uitwerkfels van het Maanlicht in het bevorderen der Rotting.

Men heeft tot nog toe de Warmte voor de eenige bron en bevorderende oorzaak der Rotting aangezien; dezelve mag ook met regt het groot rotting - verwekkend beginfel der Natuur genoemd worden, nademaal gcenerleie gisting zonder een zekeren trap derzelve eenigermaate plaats grijpt. \

Schoon de Warmte dus volftrekt noodzaakeïijk ïs voor den voortgang der rotting, zo wordt die voortgang evenwel merkelijk aangezet door phlogifton en weerlicht (a); [en men zal door de volgende proef-

nee-

[(*) Men moet bier bij-in aanmerking neemen, dat dc Schrijver eenige hoofdftukken in dit werk hefteed heeft om te be.