is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiftorie en het Nut der Kraakbeenfneede. 63

En hier meede meen ik volkoomen beweezen te hebben, dat ook in de twee eerfte gevallen de Schaambeenfneede zonder noodzaakelijkheid gefchied is; maar dat het derde geval eigenlijk dat geene is, waarin de Schaambeenfneede met regt kante pas komen, zo men de behoorlijke voorzichtigheid in acht neemt, geloof ik ten volle in mijne Verhandeling beweezen te hebben.

Dus blijft 'er niets overig, dan dat ik nog kortelijk die ftukjes nagaa, die mij na het uitgeeven van mijne verhandeling onder het oog gekomen zijn: De brief van den Heer de cambon en hetftukje van Mad. bellami hebben wij reeds in het verhaal der bewerkingen van den genoemden Heer, en den Heer sigault leeren kennen: dus kunnen wij overgaan tot het werk van den Heer von krapf, dat verfcheidene proeven bevat over de verlenging der regte lijnen des bekkens, waar door beweezen word, dat door een groote verwijding der fchaambeenderen de regte lijn des bekkens weinig grooter word, dat het bekken in de dwarsfe lijnen veel wint, dat de verwijding der fchaambeenderen maar tot een zekeren trap gefchieden kan, of de zachte deelen fcheuren en breeken, en het geheele bekken gaat van elkander: en dat 'ep bij de verwijding der fchaambeenderen altijd een afwijking plaats heeft van het heiligbeen en heupbeen.

Doch deeze Schrijver brengt voornaamelijk alles wat moogelijk is bij, om de leer der verwijding van het bekken in de zwangerheid omver te ftooten: daartoe dienen zijne meeste proeven en redeneeringen : ik heb reeds over dit ftuk in mijne verhandeling te breedvoerig gehandeld, om 'er hier, daar er eigenlijk ook geen plaats toe is, over uit te weiden. Ik heb niets op den Heer von krapf zijne proeven en manier van bewijzen aantemerken, dan 'dat hij te veel, en dus niets, bewijst.

Daar gefchied geen verwijdering, zegt de Heer vos irapf , wijl de famenvoeging van het darmbeen met het

bei-