is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8* Verhandeling over

meer, en die van de derde de meeite aanmerkin» verdienen. De zugt immers om eene geliefde onderïtelling ftaande te houden deedt bijna altoos de voorwerpen van dien kant befchouwen, alwaar zij zi°het voordeehgst voor dezelve vertoonen, en maar al te dikwijls fada aanvoeren, die twijfeiagti- beweezen, ja onwaaragtig waren, en dus moet derzulker getuigenis ons meer dan verdagt wezen.

_ Wat die van de tweede klasfe belangt; niet dan m het voorbijgaan dat onderwerp aanraakende, kunnen zij onder vermoeden vallen van hetzelve fle°ts ter loops befchouwd te hebben, en alle deszelfs zijden onder verfchillende oogpunten niet te hebben gade geflagen. Veel minder aanmerking verdienen .zij dierhalven dan die geene, die zig toegelegd hebben om de zaak te doorgronden, en zig daar opzettelijk mede bezig te houden, en het is ongelukkig, dat zjj, die op deeze wijze de Phyfionomiekunde verdedigen, alle in zulke groote ongerijmdheden vervallen zijn, dat zulks alleen genoeg is om het geen zij zeggen niet dan naa een naauwkeung onderzoek aan te neemen.

Onder deeze laatfte behooren thans ook voornamelijk de Zurichfche Leeraar lavater , zijn navolgers de Schrijver van de Handleiding tot de Phyfionomiekunde, en die van den Phyftonomifcben Catechismus. (ƒ) Deeze hedendaagfche Schrijvers hebben alle hunne kragten aangewend om de Phyfionomiekunde te verdedigen, en daartoe van al het geen gebruik gemaakt, dat ouden en laatere over

de-

(ƒ) Wie glimlacht niet, als hij ziet, hoe fchriften ook een» foort van mode onderworpen kunnen zijn ? Zedert dat da Heer martinet den gelukkigen inval kreeg om zijn boek Catechismus te noemen, en men gezien heeft, met welk eene •graagte een ieder dien Catechismus wilde bezitten, zijn 'er reeds verfcheiden werkjes onder diea zoo gewilden tijtel ia