is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringvormige Zon-eclips. ... 415

ren onze werktuigen niet bij de hand en dus hebben wij deeze waarneeming, die wij alleen aan het geval verfchuldigd zijn, niet met al den aandacht gedaan, welke zij vereischt zou hebben om volkoomener te zijn, en de middellijnen van de Zon cn de Maan, gélijk ook den afftand van de lichtende ftip van den rand van de fchijf te meeten. Deeze ontdekking het eerst gedaan zijnde op het Ichip Spanje, Admiraalfchip der vloot onder mijn bevel, zoo is het natuurlijk en billijk dat de nakoomelingfchap- haar bij dien naam kenne, die ook den tijd zal herinneren wanneer zij gedaan is en de omftandigheden die haar verzeld hebben; dus zullen wij die lichtende ftip de verlichte Spelonk der Maan van het fchip Spanje noemen.

Men zal het niet als onmogelijk aanzien dat 'er een gat in de Maan zij dat op die plaats van het een halfrond tot het ander doorgaat, en door hetwelk het licht der Zon tot aan de aarde koomt, vooral wanneer men weet dat bianchini iets dat tennaastenbij met dit verfchijnzel overeenkwam gezien heeft, gelijk hij het verhaalt in zijn werk Hesperi & Phofphori Phcenomena ; eene ontdekking , welke men toen in twijfel trok, omdat bianchini de lichtende ftip niet zoo onderfcheiden gezien hadt als wij dezelve deeze reis gezien hebben, eh omdat daarenboven de nieuwigheid van een zoo zonderling verfchijnzel hetzelve moeijelijk te gelooven maakte (a). Daarentegen kan de tegenwoordige waar-

nee-

( a) „ Schoon wij dezen nagt niet dan een verrekijker van hon„ derd en vijftig palmen Iangte op de maan hebben kunnen rig„ ten, hebben wij egter in de vlak welke men die van Plato „ noemt een verfchijnzel ontdekt, dat te voren niet is waar„ genomen. De Maan was toen een weinig buiten haaren „ eerften-kwartier-fland met de Zon, als waarin zij daags te „ voren geweest was, en de vlak van Plato viel in den omf, trek van de Zons - verlichting, op de grenzen van het licht O 5 „en