Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringvormige Zon-Eclips. isgf

fpeurïngaanbiedt, en dat men nauwlijks genoegzaame beweegredenen begint te vinden om te gelooven dat zij van een merkbaaren dampkring omringd is, of daar bieden zig andere aan om te denken dat haare masfa met een gat of eene foort van wanftaltigen put doorboord is, dat dat gat mogelijk niet het ecnigst is dat door haar hecnen gaat, en dat 'er nog andere zijn, welker %rcrfchillcndc rigtingen zig nog niet aan 'smenfehen oog vertoond hebben , gelijk deeze, welke de Zonne-ftraalen, tegen over het gat en de aarde ftaande, zonder hinder zijn doorgegaan om tot ons te komen. Mogelijk zal men tot de ontdekking koomen., dat dc donkere vlekken, over de fchijf der Maan verfpreid, niet anders zijn dan wanftaftige gaten, min of meer diep,, waarvan enige gedeeltelijk andere geheel door de Maan gaan. In dft geval zou. men andere onderftellingen moeten maaken omtrent haare masfa welker gewigt verminderen moet naar maate de holten dieper zijn. Dit alles kan geleg nheid geeven tot nieuwe nafpeuringen geIjjk ook tot nieuwe verklaaringen van de onregelmaatigheid van haare beweegingen.

Den Heef darquier , Lid van de Koninglijke Academie der Weetenfchappen , Opfchriften, en Fraaie Letteren, te Touloufein zijne Verhandeling over de Zon-eclips van den i April 17Ö4, bl. 84 van zijn Astronomisch Journal, te Avignön gedrukt in het Jaar 1777, onderzoekende, of het mogelijk zij, gelijk de Heer delislein 174'igedagthadt,datdefchijfder Maan onmiddelijk voor het oogenblik der aanraaking of het begin der Eclips tëzien zij, drukt zig dus uit: Ik heb „ deeze reis niet gelukkiger geweest voor het beo-in „ der Eclips , dan ik toen was , maar vier of vijf „ mmuutc'n daarna zag ik zeer duidelijk op den rand ,, der fchijf van de Maan, die bij en buiten den zuif, delijken hoorn is, een roodachtig licht, dat mij

een gedeelte van dezelve deedt onderfcheiden om„ treht driemaal kleiner dan dat hetwelk op de Zon

was. Deeze vertooning heeft omtrent twee mi-

Kabinet III. Deel, P }S niui„

Sluiten