is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428 Over het evenwigt van de' lugt

Sefükefnf f" e" daaIin-en Stoter of kleiner, en ir™! J i °j lan"zaamer , doch nooit zoo uV en groot als andere oorzaaken ve'reisfchen zonden in-

iSÉ'iela^kliJ,ks in de drukkii^ de^ dampkrings konden mtregten (a). P

En dus is het gelegen als de lugt ÜU is; maar zoo 'er winden by koomen, zullen deeze de hoogte de? kwik kunnen veranderen, niet voor zoo verre zii door hun geweld de ondoordringbaare lugt veel zaamendijen , of uitzetten, maar voor zou verre zii den dampkring met de ondoordringbaare lugt mee? of min bezwangerd ergens anders miar toe vo-ïen Cetwe.k angzaamerhand, en bij onmerkbaare mippen gefchiedende, zoo verandert de hoogte der Sk met aan door zeer langzaame fiingeringem

In denlLf °Vei' d° -Óofzaafc der veranderingen in den Bai om eter en enige van deszelfs aandoeningen Ik gaa veele andere zaaken voorbij omtrent

Tokhii?-C? Z0U kUMfn Vraa^en' en°P ^ élke men ook, bij gisfingcn zou kunnen antwoorden, bij voorbeeld,

StfSI Mf?- rfZC niet dat 00k door de doordringbaare lugt Jikmjfc fcbiehjke rijzingen en daalingen worden te weeg gf. bragt , nadien derzelver uitvloeijing uit de ingewanden der aarde van oorzaaken afhangt, die meteen zeker fchielijk weid werken; want dit zou wel te vreezen ftaan, als de Barometer digt bij den eerften bron zeiven geplaatst wierdt Do'h op eenen zekeren afftand wordt de beweeging der vloeiftoVten, hoe ongelijk aan derzelver oorfprong , altijd meer en meer gelijkmaatig, voornamelijk als zij door groote ruimten veripreid wordt; en dit koomt vooral met de waarneemingen overeen; wj, weeten immers dat iri Noordlijker landen de beivecgingen der kwik onbeftendiger zijn dan in die, welke meer naar net Zuiden liggen.

Van de tweede Wonnen is ook niets te vreezen, die, tot d n eerften ftaande als beeken tot eene groote nvier, welke met m ftaat zijn eensklaps derzelver loop aanmerklijk te ver*Sv"ÏÏ! °°k de werkinS V3n den eerften ^on op ren I?r iêe * ?iet fchieIijk aanmerklijk zullen veranda, ren, maar langzaamerhand.