is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken van onderscheidenen aard. Uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 44 >

Moet ik van huis verwijderd weezen, 'k Vertoef niet, of't doet ijder vreezen; Dan heeft men lust, noch tan, noch duur, Dan fchljnt elk ogenblik een nur. : •:

Maar *k heb den drempel naauw betreeden, Of 'k word ontmoet met fnelle fchreden;

Elk roept: „ Daar is hij wederom!"

Elk heet mij juichend wellekom.

Mijn lieve gade omhelst mij teder, Vol blijdfcbap zit ik bij haar neder, Ons jeugdig kroost fpringt in het rond, En toont zijn vreugd met hart en mond.

Dus kan mij 't ftil en huislijk leven 't Beftendigst vergenoegen geeven; Dus geeft me een gulde middenftaat Meer heil, dan weelde of overdaad. :-s

En moet ik eindlijk, uit dit leven, Mij van mijn gade en kroost begeven.

Ik ben te vreden in mijn lot;

Genoeg — het is de wil van God.