Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r4g m GEVALLEN van

Meesters) gelukkige gebeurnis, verfchaften hem gelegenheid, om met vrucht op het welzijn, mijns Meesters bedagt te kunnen zijn.

Zijne zacht geaarde, deugdzaame en faeminhjke gade, wie mijn Meester geen grooter eertijtel zeide te kunnen geeven, dan haar te noemen tondsom, goede vrouw, omhelsden met blijdfchap en innerlijk vergenoegen, het plan van haaren Echtvriend, om naamlijk, mijn Meester

tot zich te ontbieden

Niet zoo ras, was het plan gemaakt, of het Wierd in werking gebragt, mijn Meesters ziel danste van blijdfchap, en ik, die reeds aan treurige gewaarwordingen en fombere 'denkbeelden gewoon meenden te zijn, gevoelden ook ras dat ik beeter voor vrolijke Toneeien gefchikt was; eene kleine operatie aan mijne voorpunct, die zedert eenige tijd aan eene kanker achttge uttrafeling laboreerde, en eene fierke vrij ving over mijn gantfche lichaam, die mijn Meester mij zelve aandeed, gevoelden ik bijna door overmaat van blijdfchap niet.

Mijn Meester, begaf zich, met mij naar zijnen weldaadigen vriend, en fmaakten bij hem eene zielekalmte, die hem (indien hij zich niet had behoeven te bekommeren over de deernis waardige omftandigheeden van gade en kroost,)

tor

Sluiten