is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezochte genees- en heelkundige verhandelingen en waernemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent den Colombo wortel. 8 J

den werden, zelfs niet onderden bebaeglykften vorm. Dan is het niet waerfchynlyk, dat men door den tyd bevinden zal, dat de Colombowortel , daer hy zich zo vaerdlg met de gal vermengd, en dezelve zo fchielyk haerenrotftank beneemt, een heilzaem Geneesmiddel voor deze gevaerlyke en kwaedaertige ziekte is?

VII. PROEF.

Grlyke ge wigten, te weten, een once waters, van het aftrekfei van den Colombo-wortel, den Peruviaenfchen Bast en de Kamomille-bloemen, werden gegoten op vier fiesfchen, ieder drie dragmen Osfen gal en twee dragmen fpeekfel bevattende. Deze fiesfchen werden vervolgens op zulk eenen afftand van het vuur geplaetst, dat zy bloed warm konden blyven. In den tyd van zes uren waren alle de mengfels, uitgezonderd den Standaerd , aen het gisten geraekt 5 het aftrekfei van den Peruviaenfchen Bast fchoot de meeste, en dat van den Colombo, wortel de minste luchtbellen uit ; eh hec eerfte had insgelyks eenen wyngeur bekomen. Binnen vier en twintig uren werd de Standaerd rottig. In agc en-veertig uren was hec aftrekfei van den Peruviaenfchen Base zuur geworden; dac van de Kamomille bloemen een weinig aen hec roeten gcraekt, doch dac van den Colomboworcel rook volmaekt lieflyk, en bleef dusdanig nog vele uren daerna, wanneer deze fiesfchen ter syde gefield werden.

F 3 NB.