Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 Geneeskundige kragt van dm

bitteren fmaek verkregen. Vermits de Sehryver van gedachten is , dac de hippe aft armn de aêmboritigheid der Paerden deswege ns geneesc, omdachy hec zuur vernielc, is hec, zonder cwyfel hier door gefchiedc, dac by mee dezen bast,' en den verdunden fpirhus vitrioli, eenige proeven genomen heefc. Naderhand heefr hy ontdekr, dac die zuurgemaekte wacer mee eene gele koleur geverfd worde, en zynen fmaek byna verliesc. Eindelyk heefc hy ook eenige proeven met de gal in hec werk gefield, .die inzonderheid twee meldingswaerdige zaken geleerd hebben ; te weten, dat de Caltanjenboomsbast, gemengd onder gal, mee water verdund; deszelfs lymachtige deeltjes mee zich naer den grond neemc , en hec vocht van de gal zeer fchielyk opflorpc Deze dingen dan zo zynde , en dewyl de Peruviaenfche bast hem gelyke verfchynfels heefc doen zien, zo beflüif hy hieruit, dac de Base van den Cattanjenboom zeer na komc aen dien, welken men den naem van Peruviaenfchen geefc. Hy heeft derhalve om deze reden , aen eene zekere Lyderesfe, welke door koorts, galbraking, hoofdpyn, benaeuwdheid en eenen allerhevigflen dorst byna bezweek , na het eindigen van den aenval der koorts, twee dragmen cortex hippocaftani, afgetrokken in vier oneen aqua cardui bsnedictt, ingegeven, en haer gelyk bevolen, na verloop van één uur, èenen gewonen hartverllerkenden drank ce gebruiken. Geene toevallen zyn hier door aen de

maeg

Sluiten