Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi Paardetfj die* vair eenen W&ggfl gel pan-, Mnt daarmede voordioopen^ en dis regelmatig j de pooten opheffen en nederzetten.

5. Dfyphahteh * dié het hoofd, dé oogen,. den fnavel ert ftaart beweegen, en welke (naar het OVstefsch gebruik) op hunnen' fUg touferig dfaagen, bezet mét menfchen-beelde'ti » die anerlere bevvegingCtt maakeii, op ililhalttléHteil blaazen, enz.

6. Een indiaan , die op eene goüdené Fluit Blaast, en alle zyhe vinders als één levciidig mensch beweegt, zoo dat hy daarmede dé luchtgaten der Fluit behoortyk fluit êfi opent, fdt hét vormen des gelu'ds.

Vo 0 r b è b i. tj , wat in n, door flt/islyke Oeco- j ■ nomte ), door gezond v er/land en goeden wilt 1 ten algemeencn nutte doen ka Ff.

De Proteftantfche Lécfaar O . ... tè Walderslaclti êêii Dorb in hét GrabflGhap d- l> Rdche, in het ïfasgaufche (een diitrnft van den Eifas) ge- ., legert» ondernam Voor weinige jaaren, tilt Ml tere «ïefifdienliefdc >, het verbeteren Van tenen rotsathUptt weg, dies door de ilabyhëid der rivier Brchch (Brt/che) zéér gevaar!yk in hot ge 'brttik Vt ör tld landgttaten was gewórden". Hymoedigde' iiaaiiilyk de braven arme, ihgOeetcncn van gyn Ka'ripel aam om deels voor niét* dce.a voor een gering dagloon, de rteeiiachuge ontilert* heden daarvan weg te némen, cn ging hun in dit werk zelf voor. Die brave lieden volgden hem,: 'veelen zonder eenig loon te Begeeren,: zy heten een-gttldt tiinde-wegs een brtsd ftuk fout 1 jfringen , ruimden de ffombrokken op, en maakten zoo den weg breéder en veiliger En dit bewerkte één eenig nlatl, die miauwlykë 300 guldens janttvfcs inkomen heelt! Dit werdt_uitgevoerd door Zeef behoeftige lieden, die,ot niets, of Hechts den ko^t daar door verdienden» zom ■der uitzigt op eenigen roem of verdere belooriing, alleen uit menfchcnlicfde ! terwyl in menig ahdet vo:krVk W welvaarend land of oord de apenbare Wégen» die niet nueindig mindereu arbeid waren goed te maken, door dén Souverkiu ■zelve 'en 'de Ingezetenen ichandelyk verwaarloosd 'blyven ! te recht roept de Schryver, _ van wien \vy deze Aftecdm overnamen,.hieiby uit: Vaders cieryoikeri "! Laat u toch niet door eenen genngen lierder eenerk'eene gemeente — door die kleene maatfchappy zelve, beïchaaméhl

Öie zélfde Léêraaf had tlë ^Woonfe vaft Öp eene zeer gemcenzaame (pnpnhire; wyze zynü •-ömvëuwige toehoorders, by de openbare Gods?

dienstocfenrngen, te ©ndmVyzeh, en dé zedenleer-uit zynen tekst, Maf hunne vatbaarheid en behoefte,'op de omftandb'gheden van bét geüléëi e leven voortet'ragen. Wanneer hy midden.in zyne redevoering was, viöeg hy dikvvyis: Pejjlttut Üyl: my allen wc/P — was het and Woord ia 4 dan vervolgde hy. Was het neen, ol'vctzocfit'men, dat hy 'i een of ander nog eens hêrhahleh of veiklaaren wilde, dan deed hy zulks. Bemerkte hy zomts- 'fi dat zyhe Hoorders flapërig Waren , hy vraagde t of hj nu ook zoude eindigen, of zy genoeg gehoord hadden , dan of zy hem nog langer hooreti wilden P Éen aantal hunner jlfidwoordde dan fa of neen; waarnaar liy zich fchikte. Andwoordde flechts'één enkele, dan vermaande hy dezen,zich naar de overigen te voegen. — Meermalen ia het gebeurd, dat veele leden zyner Gemeelitü y wafiiicer het zeer koüd oi' zeer warm was, hem op eëh~é befcheiderle wyzê Vèrzogten de leerrede te willen afbreek en. — De grootje aandacht, en eene Wezenlyk e dichting , vergezelde (leeds deze Óotlsdiensoefeiiingen. (*) — Edele» beminlvke eenvouwigheid ! vondt gy in alle Christeiyke Geuleenten , vooral ten platten lande t veele navolgers i

[Wy zullen in een onzer volgende Nos. wa-arfchyldyk nog eene en andere bêlangryke /Inccdotc lift dezen gelukkigen oord van het beroemd Vogêftich Gebergte mededeclemj

WAARSei-ÏUWïNÖ , voom! <m dé LANDLLE üEN , tegen onkundige G ENE ES- HEELén VROÉDMËES 1'liilS.

lh verfchêldeiie Vadêrl-mdfl'he Nieuwspapieren vindt men, van Wëgé dèii AöëNï ©m WVtb* $X)if ÖFVüiinlN'&, geplaatst CéliG AdvélteilfiS ter aWemeene bekendmaking V&tt een geval, het geen de menschlykhTM doet zidderen , en even daarom ter waaifchuwing aan alle bewooneren van het platte Land ffièt göfloeg kan worden Voorgehouden. .." 1, ,

EcnebaarendeVröilW RÜimilyk, Jenneke Ackcrvians, huisvrouw van J. van llcfik, ièBurwenen in den ÜmMiélsrWto'ftt* Wétvlt in dé fflaaUdAW^ber V..Ü het vefiédên jaar, tweö dagen lang, ftövens hare ïevéndigé Vfugt, op de lompité, eer-

ïoos-

>*i «... -us* hiflüai m*. 'mi «ai» ft*vfc» Tfe eevoe-

jen, behoort men te weeten , dat, flechts eene hatve eeuw bekten, deze geheele oQTi, -Mhau en eeoige weinige

* 1- . j ,.:.^«nJ»iI nna o«>n(» leeraars . seene

kerkeb, gëenërchölefi, In het geheel geeuen (opehba-

tieii, als uatiittl-ragtifehwi, .in Jiunn« .Gebergten yeofd» ast i,.,,lf.n c\p 7,ni en da TvLian aan.

Sluiten