Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 331 >

nares zelve uit. Haar adres is: Misf Lawrence,. Teacher of botanical Drawing. N°. 86. Qtieensflreet, Portland Place.

De twee Londeifche Boekhandelaars, Jordans en Johnjon , wegens het verkoopen van Wakefields andwoord op het gefchryf van Bisfchop Watfon' van Landajf', in hegtenis genomen, hebben reeds in Maart I. 1. hun vonnis ont-* vangen. De eerfte is voor 12 maanden in de nieuwe gevangenis Celd Bath - fieldt, of de Londenfche Baflille, gevangen gezer , en tot het ftellen eener borgtocht van 500 P. St. verwezen ; de laatfte moet eene boete van 50 P. St. betaalen, 6 maanden arrest houden,

en dan borg ftellen voor f500 P. St.

[Edele trekken van Britfche Vryheid!]

IX.

OECONOMISCH MENGELWERK. Merkwaardigheden in Europa.

Wy vervolgen thands het bericht door ons in N°. 78. begonnen , wegens de Juweelen en verdere Edele Gefteenten der voormalige Kroon van Frankryk. — Het getal der in deze lyst befchrevene Diamanten is in hel geheel 9,547. ~~ ln l7%9 zvn er nog eenige derzelven in Holland aangekocht , om dc Knoopen en den Degen des Konings daarmede' te montecren. — IN0. '346 bevat de befchryving van een zeer groote , zwaare Diamant , gevat in eene Hairfpeld , bekend onder den naam van Lefancy, weegende 33!-^ Karaat, cn gefchat op 1 millioen Livres. — JN°. 348 is de Diamant, genaamd le Miroir de Portugal, weegende ruim at Karaat, en gefchat op 250,003 Livres. — N°. 349. is de zoogenaamde dixiéme Mqzarin , ter 'waarde van 50,000 Livres. — De geheele fom der Diamanten beloopt 16,730,403" Livres, of ruim 8;., miilioenen Guldens.

Onder de Paarlen munten uit: eene fraaije ronde Paarl ; wegende 27?B Karaat, ter waarde van 2co,coo Livres. — Twee dito van .28 a 29 Karaat , te zamen op 300 000 Livres gewaardeerd. — En 25 Ituks, tot de Collier der Koningin behoord hebbende , ge ichat op 90,600 Livres te zamen. — Dt waarde van alle de Paarlen is berekend op 99 ■ /CO Livres. t

Vut: de Rubynen en andere gecouleurde fyne

[ Steenen weegt N°. 1, 56* Karaat, en is waardig 50,000 Livres. — N°. 2 , ruim 22 Karaat , zynde gefchat op 25,000 Livres. — Een groote Smaragd, vierkantig van gedaante , en ruim 16 Karaat wegende, wordt gefield op 12,000 Livres. — Een groot ftuk Saphier - fleen, zwaar 132 Karaat, gefchat op 100,000 Livres. — De Saphier - lteenen alleen bedraagen eene waarde van 152,930 Livres- — De gezamenlyke waarde van alle de gecouleurde lteenen bedraagt 360,604 Livres.

Verder vindt men de befchryving en waardeering van eenige veo name ftellen en lyffleradiën, b. v. de Star enz. van de Orde van den H. Geest, de Koninglyke Epaulette enz. alles te zamen begroot op 5,834,490 Livres.

De fom van alle de edele Gefteenten te zamen berekend, is 23,922,197 Livres, of ten naasten by 12 milhoenen Guldens.

Onder de kostbare Sieradiën (bijoux) munten uit: N°. 456, zynde een Christus-beeld van Bloed - Jaspis', met dc handen op den rug zaamgebonden aair eene Colom van RotsCryftal , hebbende de maak er van dit ftuk zich uitmuntend weeten te bedienen van de roode vlakken in de Jaspis - fteen, om de geesfeling en het bloeden van den rug aftebeelden. Dit Konstftuk is h og 4 duimen en

10 lynen , en wordt gefchat op 400,000 Livres. — Eenige ftukken van het gefchenk in 1740 door Saïd Mahomed-, Afgezant der Hooge Porce, den Koning aangeboden, b. v. een Zadel , Sabel, Pistoolen enz. — De geichenken van Tip'poe Sahib, van den Dey van Tunis enz. — Een Zilveren Vat , wegende 5 Mark , door den Koning van SÏam aan Lödcwyk XIV gefchonken, waardig Livres. — Een Toilet - Spiegel, aan Maria de Medicis vereerd door den Staat van Venetië, a 150,000 Livres. — De lom van alle deze kostbaarheden te zamen is 5.144.390 Livres.

Alle de Bronzen, Ma1 meren en andere Konstftukken van de Kroon, waaronder ook de Antieken, zyn hier gewaardeerd op 341,036 Livres; terwyl de gezamenlyke Schilderijen begroot zyn op 41,845 Livres.

Hieruit blykt, dat het voormalig Koninglyk Cabinet van Edele Gefteenten enz. enz. in Frankryk eene innerlyke waarde gehad hebbe van nagenoeg 29 miilioenen Livres , of 141

11 flliöen Hollandse!:. — Welk eene verkwisting van fchatten , die de uitgeputte >taat zoo allerhoogst imdig hadt , om zien ftaande te houden!

ZEE-

Sluiten