Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C aa)

Schrvver hadt reeds eenige maanden lang zulk een dak tegen de aanvallen van het vveaer beftand gevonden, doch er zullen jaaren ver. eischt worden , om volkomen zeker te zyn van de bruikbaarheid zyner uitvinding; ook worden er nog proefnemingen vereiscnt , o dit konstdak waarlyk tegen het vuur beland zyV Intusfeheii verdient 'snnns inval aanoaefti en onderzoek.

o Duurzaam houten Huisdak. _ In 1797 heeft de Zweedfcht Academie de Wetenfchappen aan de Kor.inglyke MaatJcu-v BV te Londen het volgend woifen*»tt medege deeld, om een huisdak van hout ysél duur zamer dan gcwuonlyk te maaken. — ftJei kooke Teer in eene keteU-- cn menge daaib; zoo veel fvn poeder van hotuskoolen, tot d tnatfa de 'dikte hebbe van eene brei of Met felkalk. Hiermede bettryke men, door mukk van eene truffel, het geheele dak i duit dik. Deze ftof wordt zeer fchielyk droog e hard; zy wederftaat alle aanvallen der luch In Zweeden vindt men daken , op deze wyz gemaakt, die ouder dan eere Eeuw zyn, e echter nog geene verbetering nodig hebben

3. Om het Houtwerk voor de Zwam of « Salpeter-aanflag te bewaare;:*

Bv gelegenheid van het Douwen der Beur toorn te Kopenhagen, vondt de ArchiteftJt meislr een! houten vloer in eene ke de, dk, fchoon vermoedelyk zedert 1624 gele* hebbende, nog zeer gaaf was Up dezd hadt van tyd tot tyd Zout gelegen - E Schimoer van Appenrade verzekerde hem., o SnïS zynen oord reeds lang gewoon w de nieuwe" Schepen, voor de eerltemaal n Spanje te laten gaan , om eene lading Z; inteneemen, wyl de ondervinding geleerd hac dat zy in dit geval veel langer duuren.

In het gebouw van den Schouwburg h: de Zwam of het Salpeter-aanflag zoodanig overhand genomen., dat al het lioutw.erk b nen weinige jaaren daardoor verteerd was. Na verfchillende, vruchtloos daartegen aan wende middelen, liet Volmeister by het leg{ èener nieuwe vloér, de planken van ondei< en de ribben , waarop dezelve rusten , t eene fterke Z'outpekeF beüryken. Na dat d gepekelde vloer 10 jaaren gelegen hadt, de lv eene plank daarvan opneemen, en oevo dat alles nog even gaaf was , als toen vloer "gelegd werdt. Zedert heeft men middel, ook by het bouwen van Bruggen e met goed gevolg aangewend, en Mme, pryst hetzelve tevens aan voor. alle dak^

ren , houten rioolen, Huizen , fiapers, en ■mdere onderaardfche houten canaalen , die anders door de vochtigheid geweldig worden aangetast.

Tin ons Vaderland , welks laage , natte r moerasfige- gronden zoo veel aanleiding geeven tot f.ortgefyke ongemakken, zoo datzells in zommige huizen het Salpeter-zwam alle nou.w.rk vernielt, en de fchoontte vertrekken onbruikbaar maakt, verdient dit 'zfr ee,nv°uwig en onkostbaar middel inzonderheid be■ pvoefd te worden. Redact.']

,, .»ll^J1;■)al^ff'H^.Ul^«^gM^a^B^^^^*** "

i n.

: OECONOMISCHE BERICHTEN.

\ Berichten aan de COMMERCIE'*

? uit Stokholm en Hamburg*.

0 Volgends berichten uit Stokholm , de dato gr JanuaiT h 1., hadt men aldaar de-ongunlugtt ydingen ontvangen, met opzicht tol de Ha rinewngst, welke zulk een aanzieidvU tak S- 3T wflvarcn voor het Zxudfihe .fj\ ^ I- maakt. Slechts 30-000 tonnen //«^ ««w , er in dit jaar gezouten, en ^ J« h; :n et-kookt, het welk een confiderabJ «.Set andere jaaren oplevert, gemerkt men

* gewoonlyk ^ffi^SJT^S^^ at 60-oco vaten Traan rekent. J^KtI h|t hcr. as zal alleen in ftaat zyn, om, doolJ^lb-rr ar'vatten der Haringvangst. *«w^£f ut verlies te voorkomen, het welk ^dit Land , .1,'door het mislukken derzelve, zmldsgjn

i Voords hadt de Regeering van Stafljto den .dt'voorraad van Graanen in de Maff«yntn t^er de Kooplieden doen ^^^-^dl^ in-verzekert, dat hechts 15.000-tonnen bed oe^. -i> De IFtsrelcours bleef tleeds aan hc ijzen, re-'zv wis toen circa $ 6 op Hamburg' en- « v 'en'op Amjlerdam; de Agio van het Bankgeld opn, d? Ryksfchulds-Cedels was 57- pCto. aet; De belemmering der vaan over de^« •zewis oorzaak, dat men aldaar 4 Hamburger, ëdt T%Z%P» en 10 Engelfche Posten miste dt^ Selyk zyn, volgends berichten mt ^ teturg van den ^W^'de^Kfe iïTéJ^V^ geftea,d,alSzintes.de PrtiisüTer fene MinTstef aan eene Deputatie van dem Z Senaat kortlings heeft, gecommuniceerd : da.

Sluiten