Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 149-

9 July 1800.

OECONOMISCHE COURANT.

Ter bevordering van Nationale Huishoudkunde, Ny ver heid, Koophandel, Zeevaart, Fabrieken, Trafieken, Beoefenende Konften, Landbouw, en alle andere middelen van beftaan.

°\ ■ 1. ■ ■ OECONOMISCHE KUNDIGHEDEN.

Kundigheden wegens den HANDEL van EGYPTE met EUROPA en ASIA.

(Naar het Fransch van De Froment du Commcrce des Europeëns ayec lts Indes &c.)

Billyk heeft Egypte , zedert July 1708 wanneer de Franfchen daarvan bezit namen, de algemeene opmerkzaamheid naar zich getrokken. Dc vriend der menschheid en der wetenfchappen -vleit zich, dat daardoor wellicht de Europifche -bcfchaving eenen weg naar het woeste Afrika zou ' konnen vinden. Indien de .Franfchen bezitters Van dit Land bleevcn , - zou misfchien voor deze hoop eenige grond zyn. Indien zy daarentegen Egypte moeten opgeeven , dan zal Engeland door zynen Alleenhandel van de^elfs ingeze-

(*) Een man, die als Koopman meer dan ééne groots reis gedaan , 'verfcheidene jaaren in Egypte gewoond , en zich veele kundigheden eigen gemaakt heeft noperrds den Indiaanfchen Handel op Europa langs de Roode Zee- Hy heeffin dit werk te gelyk veele kundigheden - medegedeeld nopends den Handel met Mokka. en Indii. - r

lil. Deel.

1 tenen volftrekte flaaven maaken, alle landen zullen allengs verarmen, en eene algemeene linltorting van het .Staatendom zal daarvan het eindelyk gevolg zyn.

De ontdekking van den toegang naar de Indien, langs den uithoek van Afrika, heeft m den Handel van Europa eene zoo groote verandering bewerkt, dat alle Volken zedert dien tyd alleen op dezen weg hunre aandacht vestigden , tot het dryven. van. Handel op Indte. De oude weg derwaard geraakte geheel in vergetenheid. ,Het is te verwonderen , dat de Franfchen , zedert byna twee eeuwen m t bezit van eenen zoo gewigtigen Handel op alle de plaatfen vaji den Levant, zich geene nadere Kondfchappen hebben aan. gefchaft wegens den Turkjchen Koophandel . en dien op de Indien langs de Roode Zee. fc-lke Natie , die zich op dezen Handel wilde toeleggen, zou daarvan de beflisfendfle voordeden trekken, waarom ,ook de Engelfchen zulke groote .pogingen gedaan . hebben , en nog doen , om de Franfchen het bezit van Egypte weder te ontwringen. , - Geen land is tot dezen Handel beter.gelegen dxin Frankryk. Door di.en . Handel, zouden.de Franfchen □nmeetelyke rykdommen verKrygen, en hunne Manufactuuren een verbazend groot vertier vnuien. Eene menigte yan goederen zou in Myfintë, te Temen., in Arabic en in alle >otdeu van Indie gekocht worden ; om nu :e zwygen vau de uitbreiding daardoor der bran/che Scheepvaart.

Men kan over het gewigt van dezen Hanlel oordeeen uit de ondcrftaanJe Lyst van Waaren , die jaarlyks van 'Marfeille , Londen

Sluiten