Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'( 20 )

' Baret- en Kousfen-Fabrieken. Deze zyn vryj talryk in het Canton van Bern, tellende men aldaar ongeveer 600 Weefftoelen. Hiervan zyn 1 er te Bern alleen 300 aan den gang, en even zoo veel' te Aargau, Laufanne, VeVay\. enz.] Men onderftelt, dat op elke Weefftoel weeklyks 7 a 8 pa-aren gemaakt worden. Men weeft hier Catoenen en Garene, Zydene en Fioretzydene Kousfen, wordende deze "laatfte in allerlei fmaakgewerkt, geverwd en opgemaakt., üe Garen2 en Catoenen Kousfen gaan naar Spanjen en Itatitë, ja zelfs naar Amerika. Te Laufanne. en Bern maakt men zeer goede en fterke Zydene Kousfen.

De meeste- fyne Wollen en Rhyn - garene Kousfen eaan naar Pavia. Milaan. Genua en

500 Centen, fyne Wol uit Saxen, tot de Waaren uit Rhyn-garen gemaakt wordende, a 50 Ryksdalers • 2,500 Ryksd,.

coo dito dito uit Bohemen en Btijcren. ai 45 Ryksdalers 9,000 1

jv0 ~ dito dito uit Italiën en Frankryk. a 50 Ryksdalers ... .... 7,500 —

En voor de Hoedenmakers

150 Lammeren wol uit Polen en Duitschland. a 25I Ryksdalers. ...... 3,800 •

'10 Kameels- of Perjtsch flair 1,666? -

6 ...u Engelsch Konynenhair 1i375 ~*

Te zamen voor 25,841;; Ryksd.

Juwelierswerk. De Steenfnyders, die de Bergcryftallen en het Smeltglas hier te lande, voornaamlyk in het Dal van Joux (JJouxthal) fnyden, verkoopen hunne Waaren te Genéve en Befanfon, alwaar die op verfchillende wyzen gezet en verwerkt worden. Een kleen gedeelte dier Steenen gaat ook naar Holland, Engeland -en Italië.

Horloge-Fabriek. Men telt in 't geheele Can ton 800 Horlogemakers, en berekent het getal der Zak - Uurwerken, door hun jaarlyks gemaakt, en naar buiten 's lands. gaande, op ongeveer 200 ftuks.. Te Geudve komen die in den Handel, hoewel een gedeelte er van onmidde]yk.naar.de„/)wV/c//fi Misi'en gaat..

Qiet.overige in N°. 16b.)

II,

OECONOMISCHE BERICHTEN.

III. BULLETIN van BUITEN LAN DSCHE HANDELS-NIEU WSTYDINGEN.

(Vervolg van N°. 158. bladz.. 14.)

By eene Koninglyke Ordonnantie, ; gedateerd: .Kopcnliagen 4 Augustus, is, tot nadere order, verboden geworden de uitvoer uit de Ryken van Denemarken en Noorwegen naar buitenlands, van alle Tarwe, Rogge, Garst, Haver, Boekweit, Erwten, Bonnen, Mout, Meel, Gort," Brood en Scheeps-Befchuit; onder dit verbod was echter niet begrepen de benodigde Victualie voor de Schepen, noch ook het vreemde Graan,1 ter buitenlandfehé verzending beftemd. — Men vermeende , dat de voorddurende. ongunftige .berichten uit de Oostzee, wegens den Koornhandel, en de nadeelige vooruitzichten van den aanitaanden Oogst in Holfiein en Mecklenburg, tot dit verbod aanleiding hadden gegeeven..

Vol-

Ihomo. Wegens dë zware inkomende rechte»; is de invoer daarvan in Frankryk geftremd. — De daartoe benodigde Wol komt gedeeltelyk ruuw uit Duitschland en den Elfas. Het bereiden, verwen en fpinnen van dezelve gefchiedt hier te lande.

Op breede Weefftoelen van eene gelykaartige inrichting wordt eene menigte van Garene en Catoenen Broeken, Borstrokken enz. gemaakt, alsmede diergelyke van Zyde, Wol enz. in allei fmaak. Deze artikelen werpen jaarlyks eene winst af van óo-.coo Ryksdalers.

Voor de Wolfabrieken van 't geheele Cantorr wordeu jaarlyks de volgende, hoeveelheden varr. Wol ingevoerd.

Sluiten