Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 233 J

onderaan mini 3 duim breed, zeer ftyf in malkanderen .; en zoo gaat men voord, met er telkens wat Zaagmeel in te doen, en dat ftyf ineen, te ftampen , tot het Fournuis gevuld is, de rechtopftaande ftok, onder het vullen, nu en dan eens voorzichtig omdraaijcnde. Gevuld zynde trekt men er den ftok, al draaijeude, voorzichtig uit, cn daarna het onderfte houtje.

Men plaatst boven 'op het Fournuis , wel!; vlak moet zyn, een Yzeren drievoet, 3 duim hoog,'en daarop, het geen-men wil,kooken.

Om het Fournuis aantefteeken, werpt men een klein kooltje vuur door het gat naar beneden, of men fteekt het er van onderen in. — Het Zaagmeel geraakt lpoedig in brand, en de kolom van Zaagmeel brandt langzamerhand, tot alles.verbrand is.

1. Hoe -ftyver het vogtig Zaagmeel wordt aangeftampt, hoe beter. Als het los inéén zit, valt alles fpoedig te zamen op den grond.

a. Zaagzel van Harsachtig, of van Eiken Hout, geeft meerdere hitte dan van licht Hout.

3. Stukjens Hout of Turf, in het tochtgat geltoken, gei aken lpoedig inbrand, en vermeerderen de hitte.

4. , Als men het Fournuis van boven met een fleen fluit, en het .deurtje toedoet , dan kan . men het vuur uitdooven, en naderhand met een zwavelftok op nieuw aanfteeken.

Men zal uit dit alles gemaklyk- konnen nagaan, dat het gebruik van zoodanig Fournuis zeer voordeclig is, aangezien de brandftof niet kostbaar, en op zeer-veele plaatfen verkrygbaar is.

Daar nu dit Fournuis op eene vaste plaats . moet blyven ftaan, kan men echter ook, zonder ] kosten, een draagbaar Fournuis, volgends de- < zelfde inrichting, toeftellen. Ten dien einde laat men een hollen Cylinder maaken van niet < al te dun geflagen Yzer, van onder voorzien met een bodem, rustsnde bp 3 pöoten, en aan 1 den bodem voorzien met een tochtgat, welk van 1 een deurtjen is voorzien. Aan de'zyden maakt 1 men a handvatten. Hierop plaatst men een Yze- \ ren drievoet, met een Yzeren dekfel voorzien, f tot uitdoving van het vuur. — Zelf konde men t zoodanig Fournuis uit twee ftukken te zamen- t ftellen, elk van 10 duimen hoog, 0111 te gebrui- 1 keu, als men niet lang behoefde te kooken; s doch byaldien men het vuur nodig hadt, moes- 1 ten deze beide ftukken zoo ingericht worden, £ dat zy op malkander konden worden gezet, en t dit zou gemaklyk te vinden zyn; ook zou het 1 gefloten tochtgat van het bovenftuk geen hinder 2 aanbrengen. — Zo men ze beiden nodig hadt, konde men het ééne ftuk voorzieu met een los- \

fen bodem, welke,- by hef gebruik, --met een

kiemen rand onder om den Cylinder paste, uitgeleden aan die plaats, waar het tochtgat was uugefneden.

Zie daar dit Fournuis, zoo duidlyk my mooglyk vm zonder aftekening, befchreven; ik durf hetzelve gerus:, a.l* voldoende, aanpryzen.

B. TI li B O B Ij.

Groningen, 28 January 180I.

^^-.^^r -r**~m~~— -pgnr—ï—

LL

OECONOMISCHE BERICHTEN.

VII. HANDELS-, FABRIEKMA TIG-

EN ANDER BELANGRYK KUNSTNIEUWS.

(Vervolg van N°. 173. bladz. 134.)

Hoe veele Lakenen er in Torkshire gemaakt worden, blykt daaruit, dat onlangs alleen uit liet westelyk gedeelte van dit Graaffchap voor Soo,ooo P. Sterlings Wollen goederen in één [fonvooy van Huil naar Hamburg vertrokken syn. De inkomften van den Tol te Huil bedroegen 111 1790, 320,000 P. Sterlings.

De Maatfchappy tot aanmoediging Van Konden Manufattuuren en Handel te Londen, die reeds p,ooo P. Sterlings aan Prasmiè'n heeft uitgedeeld oofde in 1800 wederom 248 nieuwe Prvzen uit. :n wel in 8 Clasfen verdeeld.

I. Voor Planting cn. Landbouw, b. v. voor pplante Eiken , Spaanfche Castanjeboomen , Larchen-boomtn (eene ibort van Pynen), Denlen, Ooftboomen, Wilgen, enz. — Voor de >epahng der beste wyze van Tarw te zaaijen./oor .de ontdekking en aanbouw van eene foort -an boonen, die vóór 1 Augustus ryp worlen. — Voor de beste manier, om in nat weder e Hooijen en Koorn inteöogften. — Voor de eelt van echte Rhabarber-wortel. _ Voor de 'oldoende proefnemingen tot ontdekking en verndenng der beftanddeelen van den grond. — /oor het aanwinnen van niet minder dan 20 kkers land aan den Zeekant. — Voor het dooen van fchadelyke Infecten. - Voor het aanduwen van de meeste Land- en Werkmanshui- ' en, met byvoeging van 2 morgens akkerland.

a. Voor ontdekkingen en verbeterde inrichtincn tn de Schei-, Verv/- en Delfflofkunde. Voor

°g 3 En-

Sluiten