is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschryving eener uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AME RIK AANSCHE RATEL-SLANG. ij

ïiing befpeurde, als ik het ftokje digt voorby haare oogen deed zweeven ; maar wel als men haar maar even den kop daarmede aanraakte.

Terwyl ik dit fchryve, brengt men my de twaalfde, veel vermeerderde , en veranderde druk van het Natuur -Syfiema, van den Heer Caroli a Linné (£), het welk met de Visfchen eindigt , zo dat de Infeóten en wormachtige Dieren nog moeten volgen. Hier zyn thans vyf foorten deezer Slangen, en dus is dit geflacht met twee vermeerderd. Maar ik geef deezen grooten Natuur-onderzoeker, gelyk allen anderen in overweeging, (midlerwyl ik antwoord afwachte op de brieven, door my over dit onderwerp gefchreeven , ) of 'er waarlyk wel zo veele onderfcheidene foorten deezer Dieren bekend zyn, als men zich inbeeld? De verfcheidenheden (gelyk ik dezelve thans achte, tot betere ondervinding my anders onderrichte) welken ik in de Vorftelyke verzaameling bewaare, geeven my genoegzame reden om te twyffelen, of 'er wel meêr dan vier waare verfchillende opgenoemd kunnen worden? Die by Seba (?*), (hoe zeer dit op 't oog anders fchynen mooge,) denk ik dat één foort zyn, en maar alleen door ouderdom onderfcheiden , vermits ik by die | welke in de Vorftelyke verzaameling, en in andere Kabinetten be* waard worden, zeer klaar meen ontdekt te hebben, dat de fierlyke teekening met de vermeerdering der jaaren verloopt: en dus koomen my nog drie andere Slangen, die by den zelfden Seba(£) elders te vinden zyn, ook maar als afzonderlyke foorten voor van de. voorgaanden; waar by men, met zekerheid, de twee van Catesby, als de vierde kan voegen. Ik bepaal hier, gelyk men ziet, niets zekers; ik tracht door myne twyffelingen maar alleen het zekere te doen ontdekken. Welk een verfchil kan de vervelling van huid, de onderfcheiden tyden der faizoenen van het jaar, waar in

zy

(b~) Syjl. Naturce , Edit Duodecima, reformata. Tom. J. Hohn. iy66. (O Tab. XLV. fig. 4. 6? Tab. XCVl fig. 1. Ck) Tab. XCV,

B 2